515 là tài khoản gì

      96

Tài khoản 515 dùng để làm phản ánh lợi nhuận tiền lãi, tiền bạn dạng quyền, cổ tức, lợi nhuận được phân chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: 515 là tài khoản gì


*

Doanh thu hoạt động tài chính


Kết cấu nội dung tài khoản 515 – Doanh thu vận động tài chính

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

– Kết chuyển doanh thu chuyển động tài bao gồm thuần sang tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

– chi phí lãi, cổ tức cùng lợi nhuận được chia;

– Lãi vì chưng nhượng bán các khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên doanh, công ty liên kết;

– phân tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng;

– Lãi tỷ giá hối đoái gây ra trong kỳ của vận động kinh doanh;

– Lãi tỷ giá hối đoái tạo ra khi buôn bán ngoại tệ;

– Lãi tỷ giá ân hận đoái do review lại thời điểm cuối năm tài chính những khoản mực tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ của hoạt động kinh doanh;

– Kết gửi hoặc phân chia lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư chi tiêu XDCB (giai đoạn trước hoạt động) đã xong đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính;

– Doanh thu vận động tài chủ yếu khác tạo ra trong kỳ.

Tài khoản 515 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Doanh thu vận động tài thiết yếu gồm:

– chi phí lãi: Lãi đến vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, tách khấu giao dịch thanh toán được tận hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;. . .

– Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;

– các khoản thu nhập về hoạt động chi tiêu mua, bán đầu tư và chứng khoán ngắn hạn, lâu năm hạn;

– thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý những khoản vốn góp liên doanh, đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết, đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp con, đầu tư chi tiêu vốn khác;

– thu nhập về các hoạt động chi tiêu khác;

– Cổ tức roi được chia;

– Lãi tỷ giá hối đoái;

– Chênh lệch lãi do buôn bán ngoại tệ;

– những khoản doanh thu vận động tài thiết yếu khác.

Xem thêm: Nhạc Hi Res Audio Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Nhạc Mp3, Lossless Và Hi

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẦN TÔN TRỌNG khi HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 515 – lệch giá HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Doanh thu chuyển động tài bao gồm được phản ảnh trên tài khoản 515 bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền phiên bản quyền, cổ tức với lợi nhuận được chia và các hoạt động tài thiết yếu khác được xem là thực hiện trong kỳ, không phân biệt những khoản doanh thu đó thực tế đã nhận được tiền hay đã thu được tiền.

2. Đối với các khoản thu nhập từ vận động mua, phân phối chứng khoán, lợi nhuận được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá bán gốc, số lãi về trái phiếu, tín phiếu hoặc cổ phiếu.

3. Đối cùng với khoản thu nhập cá nhân từ vận động mua, bán ngoại tệ, lợi nhuận được ghi dấn là số chênh lệch lãi giữa giá chỉ ngoại tệ xuất kho và giá ngoại tệ thiết lập vào.

4. Đối cùng với khoản tiền lãi chi tiêu nhận được từ khoản chi tiêu cổ phiếu, trái khoán thì chỉ gồm phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư chi tiêu này new được ghi thừa nhận là doanh thu phát sinh vào kỳ, còn khoản lãi chi tiêu nhận được từ các khoản lãi chi tiêu dồn tích trước lúc doanh nghiệp mua lại khoản chi tiêu đó thì ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá gốc khoản chi tiêu trái phiếu, cp đó.

5. Đối cùng với khoản thu nhập từ nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp liên kết, doanh thu được ghi nhận vào TK 515 là số chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá gốc.