Bệnh tiếng anh là gì

      23

Sức khoẻ là một trong những chủ đề thường chạm mặt nhất khi tham gia học tiếng Anh. Nếu bạn hoặc người thân cảm thấy không khỏe lúc đến thăm một giang sơn nói tiếng Anh hoặc nếu bạn có nhu cầu giao tiếp với ai đó về bệnh lý mà chúng ta mắc phải, việc biết tên tiếng Anh của các bệnh sẽ hết sức hữu ích. Đây cũng là danh sách những loại căn bệnh trong giờ đồng hồ anh thực sự hữu ích cho những bạn đang cần bổ sung cập nhật vốn từ vựng mang đến mình. Hãy thuộc ttmn.mobi mày mò các loại căn bệnh trong giờ đồng hồ Anh, những từ vựng liên quan đến cơ sở y tế và sản phẩm công nghệ y tế cũng như cách sử dụng các mẫu câu để nói đến chủ đề mức độ khoẻ nhé!

*
Tổng thích hợp từ vựng về các loại bệnh trong tiếng anh

1. Từ vựng về các loại dịch trong tiếng Anh thường gặp

1.1. Tự vựng về triệu bệnh bệnh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
1Backache (n)/ˈbæk.eɪk/Đau lưng
2Bleeding (n)/ˈbliːdɪŋ/Chảy máu
3Blister (n)/ˈblɪstər/Phồng rộp
4Bruise (n)/bruːz/Vết thâm
5Constipation (n)/ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/Táo bón
6Cough (v)/kɔf/Ho
7Diarrhea (n)/ˌdaɪəˈriːə/Tiêu chảy
8Earache (n)/’iəreik/Đau tai
9Eating disorder/ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/Rối loạn ăn uống
10Fever (n)To have a fever/ˈfiːvɚ/Cơn sốt/Bị sốt
11Fracture (v)/ˈfræk.tʃər/Gãy xương
12Graze (v)/Greiz/Trầy xước da
13Headache (n)/ˈhɛdeɪk/Đau đầu
14Hurt/pain (v)/hɜːt/, /pān/Đau
15Insomnia (n)/ɪnˈsɑːmniə/Bị mất ngủ
16Itchy (adj)/ˈɪtʃ.i/Ngứa
17Nausea (n)/’nɔ:sjə/Chứng bi thương nôn
18Nauseous (adj)/ˈnɑː.ʃəs/Buồn nôn
19Pus (n)/pʌs/Mủ
20Rash (n)/ræʃ/Phát ban
21Runny nose/rʌniɳ nəʊz/Sổ mũi
22Sneeze (v)/sni:z/Hắt hơi
23Sniffle/sniflz/Khụt khịt, sổ mũi
24Sore eyes/’so:r ais/Đau mắt
25Stomachache (n)/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
26Swelling (n)/ˈswelɪŋ/Sưng tấy
27Swollen (adj)/ˈswoʊlən/Bị sưng
28Tired, Sleepy (adj)/ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/Mệt mỏi, ai oán ngủ
29Toothache (n)/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
30Vomit (v)/ˈvɑːmɪt/Nôn mửa
Từ vựng về triệu chứng bệnh dịch trong giờ Anh

1.2. Từ bỏ vựng về tên của các loại bệnh trong giờ đồng hồ Anh phổ biến

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
31Acne/’ækni/Mụn trứng cá
32Albinism/ˈælbɪnɪzəm/Bệnh bạch tạng
33Allergy/ˈælərdʒi/Dị ứng
34Asthma/ˈæzmə/Hen, suyễn
35Backache/ˈbækeɪk bəʊn/Bệnh nhức lưng
36Bilharzia/bɪlˈhɑːrtsiə/Bệnh giun chỉ
37Boil/bɔɪl/Mụn nhọt
38Broken bone/ˈbrəʊ.kən bəʊn/Gãy xương
39Burn/bɜːn/Bỏng
40Cancer/ˈkænsər/Bệnh ung thư
41Chicken pox/ˈtʃɪkɪn pɑːks/Bệnh thủy đậu
42Chill/tʃɪl/Cảm lạnh
43Cholera/ˈkɑːlərə/Bệnh tả
44Cirrhosis/səˈroʊsɪs/Bệnh xơ gan
45Depression/dɪˈpreʃn/Suy nhược cơ thể
46Diabetes/,daiə’bi:tiz/Bệnh tiểu đường
47Diabetes/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/Bệnh tè đường
48Fever virus/’fi:və ‘vaiərəs/Sốt rất vi
49Flu/fluː/Cúm
50Food poisoning/fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/Ngộ độc thực phẩm
51Gout/ɡaʊt/Bệnh Gút
52Haemorrhoids/ˈhemərɔɪdz/Bệnh trĩ
53Headache/ˈhed.eɪk/Đau đầu
54Heart attack/hɑːrt əˈtæk/Nhồi ngày tiết cơ tim
55Hepatitis/ˌhepəˈtaɪtɪs/Viêm gan
56High blood pressure/haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/Cao huyết áp
57Hypertension/ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/Huyết áp cao
58ill/sick/ɪl/ /sɪk/Ốm
59Infected/in’dʤekʃn/Nhiễm trùng
60Inflamed/ɪnˈfleɪmd/Bị viêm
61Insect bite/ˈɪn.sekt baɪt/Côn trùng đốt
62Low blood pressure/loʊ blʌd ˈpreʃər/Huyết áp thấp
63Lump/lʌmp/U bướu
64Lung cancer/lʌŋ ˈkænsər/Ung thư phổi
65Malaria/məˈleriə/Sốt rét
66Measles/ˈmiːzlz/Bệnh sởi
67Migraine/ˈmaɪɡreɪn/Bệnh nhức nửa đầu
68Mumps/mʌmps/Bệnh quai bị
69Paralysed/ˈpærəlaɪz/Bị liệt
70Pneumonia/nuːˈmoʊniə/Viêm phổi
71Rheumatism/ˈruːmətɪzəm/Bệnh tốt khớp
72Scabies/ˈskeɪbiːz/Bệnh ghẻ
73Skin-disease/skɪn dɪˈziːz/Bệnh quanh đó da
74Smallpox/ˈsmɔːlpɑːks/Bệnh đậu mùa
75Sore throat/sɔːʳ θrəʊt/Viêm họng
76Sprain/spreɪn/Bong gân
77Stomachache/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
78To catch a cold/tuː kætʃ ə kəʊld/Bị dính cảm
79Toothache/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
80Tuberculosis/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/Bệnh lao
81Typhoid/ˈtaɪfɔɪd/Bệnh yêu quý hàn
Từ vựng về tên của những loại căn bệnh trong tiếng Anh phổ biến

2. Từ bỏ vựng tiếng Anh về bệnh dịch viện

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về dịch viện

2.1. Những loại cơ sở y tế trong tiếng Anh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
82Hospital/ˈhospitl/Bệnh Viện
83Mental hospital/mentl’hɔspitl/Bệnh Viện trọng tâm thần
84General hospital/dʤenərəl’hɔspitl/Bệnh Viện nhiều khoa
85Field hospital/fi:ld’hɔspitl/Bệnh Viện dã chiến
86Nursing home/nə:siɳhoum/Bệnh Viện dưỡng lão
87Children hospital/ˈtʃɪl.drən ‘hɔspitl/Bệnh Viện nhi
88Maternity hospital/mə’tə:niti’hɔspitl/Bệnh Viện phụ sản
89Orthopedic hospital/ɔ:rθəˈpi:dɪks ˈhospitl/Bệnh Viện chỉnh hình
Các loại cơ sở y tế trong giờ đồng hồ Anh

2.2. Các khoa trong căn bệnh viện


*
Từ vựng về những khoa trong dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
90Andrology/ænˈdrɒdʒ.ən.i/Nam khoa
91Anesthesiology/æn.əsˌθiː.ziˈɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa khiến mê
92Cardiology/ˌkɑː.diˈɒl.ə.ɡi/Khoa tim
93Dermatology/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa domain authority liễu
94Dietetics (and nutrition)/ˌdaɪ.əˈtet.ɪks/Khoa dinh dưỡng
95Endocrinology/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/Khoa nội tiết
96Epidemiology/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒi/Khoa dịch tễ học
97Gastroenterology/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒi/Khoa tiêu hóa
98Geriatrics/ˌdʒer.iˈæt.rɪks/Lão khoa
99Gynecology/ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒi/Phụ khoa
100Hematology/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/Khoa huyết học
101Immunology/ˌɪm.jəˈnɒl.ə.dʒi/Miễn dịch học
102Inpatient department/ˈɪn.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa bệnh nhân nội trú
103Internal medicine/ɪnˌtɜː.nəl ˈmed.ɪ.sən/Nội khoa
104Nephrology/nɪˈfrɒl.ə.dʒi/Thận học
105Neurology/njʊəˈrɒl.ə.dʒi/Khoa thần kinh
106Neurosurgery/ˌnjʊə.rəʊˈsɜː.dʒər.i/Ngoại thần kinh
107Nuclear medicine/ˈnjuː.klɪər ˈmed.ɪ.sən/Y học phân tử nhân
108Odontology/ˌɒd.ɒnˈtɒl.ə.dʒi/Khoa răng
109Oncology/ɒŋˈkɒl.ə.dʒi/Ung thư học
110Ophthalmology/ˌɒf.θælˈmɒl.ə.dʒi/Khoa mắt
111Orthopedic surgery/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại chỉnh hình
112Orthopedics/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪks/Khoa chỉnh hình
113Outpatient department/ˈaʊt.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người bị bệnh ngoại trú
114Plastic surgery/ˌplæs.tɪk ˈsɜː.dʒər.i/Phẫu thuật sinh sản hình
115Surgery/ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại khoa
116Thoracic surgery/θəˈræs.ɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại lồng ngực
117Traumatology/ˌtrɔ:mə’tɔlədʤi/Khoa chấn thương
118Urology/jʊəˈrɒl.ə.dʒi/Niệu khoa
Từ vựng về các khoa trong bệnh dịch viện

Bài viết tham khảo: 10 phương pháp học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh nằm trong nhanh, lưu giữ lâu cho tất cả những người mới bắt đầu

2.3. Các chức vụ trong căn bệnh viện


*
Từ vựng về các chức vụ trong dịch viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
119Anaesthetist/əˈni:sθətist/Bác sĩ khiến tê
120Cardiologist/ˌkɑ:.diˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ tim mạch
121Consultant/kənˈsʌltənt/Bác sĩ bốn vấn
122Dermatologist/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ da liễu
123Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
124Endocrinologist/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ nội tiết
125Epidemiologist/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ dịch tễ học
126Gastroenterologist/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ siêng khoa tiêu hóa
127General practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/Bác sĩ đa khoa
128Gynecologist/ˌɡaɪ.nəˈkɑ:.lə.dʒɪst/Bác sĩ mẹ khoa
129Hematologist/ˌhiː.məˈtɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ huyết học
130Neurologist/nʊˈrɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ siêng khoa thần kinh
131Nurse/nɜːs/Y tá
132Obstetrician/ˌɑːb.stəˈtrɪʃ.ən/Bác sĩ sản khoa
133Oculist/ˈɑː.kjə.lɪst/Bác sĩ mắt
134Oncologist/ɑːnˈkɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chăm khoa ung thư
135Orthopedist/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪst/Bác sĩ nước ngoài chỉnh hình
136Otorhinolaryngologist/ ENT doctor/ˌoʊ.toʊ.raɪ.noʊ.ler.ɪŋˈɡɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ tai mũi họng
137Patient/peɪʃnt/Bệnh nhân
138Physician/fɪˈzɪʃ.ən/Y Sĩ
139Psychiatrist/saɪˈkaɪə.trɪst/Bác sĩ chăm khoa vai trung phong thần
140Radiographer/ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/Nhân viên chụp X quang
141Surgeon/ˈsə:dʤən/Bác sĩ phẫu thuật
142Traumatologist/ˌtrɔ:mə´tɔlədʒist/Bác sĩ chăm khoa chấn thương
Từ vựng về các chức vụ trong bệnh viện

3. Tự vựng về thuốc và cơ chế y tế


*
Từ vựng về dung dịch và nguyên tắc y tế
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
143Anaesthetic/ˌænəsˈθetɪk/Thuốc gây tê
144Antibiotics/ˌæntibaɪˈɑːtɪk/Kháng sinh
145Bandage/ˈbændɪdʒ/Băng gạc
146Capsule/ˈkæpsəl/Thuốc bé nhộng
147Cast/kɑːst/Bó bột
148Clutch/klʌtʃ/Dụng rứa kẹp
149Drill/dɹɪɫ/Máy khoan
150Gauze pads/ɡɔːz pæd/Miếng gạc
151Injection/ɪnˈdʒekʃən/Thuốc tiêm
152Medical insurance/ˈmedɪkəl ɪnˈʃɜrəns/Bảo hiểm y tế
153Medication/ˌmedəˈkeɪʃən/Dược phẩm
154Medicine/ˈmɛd.sən/Thuốc
155Needle/ˈniː.dl/Kim khâu
156Ointment/ˈɔɪntmənt/Thuốc mỡ
157Painkiller/ˈpeɪnˌkɪlər/Thuốc giảm đau
158Paste/peɪst/Thuốc bôi
159Pill/pɪl/Thuốc nhỏ nhộng
160Powder/ˈpaʊdər/Thuốc bột
161Sleeping pill/ˈsliːpɪŋ ˌpɪl/Thuốc ngủ
162Solution/səˈluːʃən/Thuốc nước
163Spray/spreɪ/Thuốc xịt
164Stethoscope/ˈstɛθəsˌkoʊp/Ống nghe
165Stretcher/ˈstrɛtʃə/Cái cáng
166Syringe/sɪˈrɪndʒ/Ống tiêm
167Syrup/ˈsɪrəp/Thuốc vấp ngã dạng siro
168Tablet/ˈtæblət/Thuốc viên
169Throat lozenges/θroʊt ˈlɑːzəndʒ/Thuốc rát họng viên
170Travel sickness tablets/ˈtrævəl ˈsɪknəs ˈtæblət/Thuốc say tàu xe
171Vitamin pills/ˈvɪtəmɪn pɪl/Thuốc vitamin
172Wheelchair/ˈwiːltʃer/Xe lăn
Từ vựng về dung dịch và lao lý y tế

4. Chủng loại câu sử dụng từ vựng về những loại bệnh trong giờ Anh

Sức khỏe mạnh là trong những chủ đề thông dụng trong những cuộc đàm thoại bởi tiếng Anh. Những thắc mắc về sức khoẻ cũng thường được coi như một lời hỏi thăm. Sau đó là một số mẫu câu thường gặp mặt sử dụng tự vựng chủ thể sức khỏe khi bạn được hỏi thăm, hoặc khi bạn đi xét nghiệm tại cơ sở y tế và phân tích và lý giải các vấn đề về sức mạnh của mình.

Bạn đang xem: Bệnh tiếng anh là gì


*

4.1. Mẫu thắc mắc về tình trạng sức khoẻ

How are you?Bạn khoẻ khôngWhere’s the pain?Bạn đau ở đâu?What is the matter?Anh bị làm cho sao?How are you feeling?Bây giờ anh thấy vậy nào?Are you feeling any better?Anh đã thấy khá hơn chưa?How long have you had it?Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?I think you should go & see a doctor Tôi nghĩ chúng ta nên đi chạm chán bác sĩAre you feeling alright? Bây giờ các bạn có thấy ổn không?Are you feeling any better? Bây giờ bạn đã thấy đỡ rộng chưa?Do you have any allergies?Bạn bao gồm bị không phù hợp không?

4.2. Mẫu mã câu vấn đáp về tình trạng sức khoẻ

​​Pretty well.Cũng khỏeVery well, thank you.Rất khỏe, cảm ơn.I often feel backache when i get up in the morningTôi thường cảm thấy đau sống lưng khi ngủ dậy.I’ve got a sore throat.Tôi bị viêm nhiễm họng.I’m constipated.Tôi bị táo bị cắn bón.I feel chilly, dizzy and tired.Tôi cảm xúc lạnh, choáng váng và mệt mỏi.Yesterday I had a runny nose, I feel terrible.Hôm qua, tôi bị sổ mũi, tôi cảm xúc rất nặng nề chịu.I’m allergic lớn antibiotics.Tôi bị không phù hợp với thuốc kháng sinh.

4.3. Đoạn hội thoại mẫu mã khi đi kiểm tra sức khỏe bệnh

Dưới đó là một đoạn hội thoại mẫu mã giữa bác sĩ và bạn bệnh đến khám khi bị nhức bụng với không hề ít mẫu câu chúng ta cũng có thể tham khảo khi đi khám bệnh.


Bản tiếng Anh:

Doctor: Good morning. What seems to be the problem?Patient: Well, I’ve been having really bad pains near my chest area. I’ve been struggling lớn get any sleep or go to work, because of the pain!Doctor: I’m going to lớn press on your stomach, tell me where it hurts.Patient: Yes. That’s where it hurts most.Doctor: Okay, so it seems that you have abdominal pain.

Xem thêm: Vì Sao Tôi Đau Khổ Thích Phước Tiến, Vì Sao Tôi Đau Khổ

Patient: What’s that?Doctor: Abdomen refers to your stomach. So, you have stomach pains. How long have you had this pain for?Patient: About a week now.Doctor: Are you having any problems with your bowel movement?Patient: Sorry, what vày you mean by that?Doctor: Are you able lớn go khổng lồ the toilet without any problems?Patient: No. I’m actually really struggling lớn go lớn the toilet. It’s very painful.Doctor: Okay. So, it seems that you have a common type of bowel problem. This is called constipation. This is usually caused by lack of fiber intake, exercise, or not drinking enough liquids.Patient: Ah, to lớn be honest, I rarely drink water or exercise.Doctor: So, that’s the problem. I recommend that you make some changes lớn your diet & lifestyle. Drink at least six khổng lồ eight cups of water a day. Try to exercise at least three times a week. And try to eat food that is high in fibre, such as cereals, fruit, và vegetables.Patient: Okay, I’ll vị that. Are you able to give me something khổng lồ help with the pain right now?Doctor: I can only prescribe medication if those lifestyle changes bởi not help. I suggest you make those changes khổng lồ your lifestyle, and if you still have pains, I’ll give you laxatives. Laxatives help with bowel movement by easing congestion. In the meantime, you can take paracetamol to ease the pain.Patient: Okay, thanks for your help.Doctor: No problem. Take care of yourself.Patient: Thanks. Bye!

Bản dịch giờ Việt:

Bác sĩ: xin chào buổi sáng. Chị chạm chán phải sự việc gì thế?Bệnh nhân: Vâng, tôi thấy nhức ở gần vùng ngực.Vì vậy cho nên tôi đi làm hay ngủ nghỉ đều rất khó khăn.Bác sĩ: Tôi vẫn ấn vào bụng chị, chị mang đến tôi biết nhức ở nơi nào nhé.Bệnh nhân: Vâng. Đó là nơi đau nhất.Bác sĩ: Được rồi, vậy dường như như chị bị đau nhức bụng.Bệnh nhân: nghĩa là gì vậy?Bác sĩ: Đau nghỉ ngơi bụng nghĩa là dạ dày của chị bao gồm vấn đề.Chị đã bị đau như vậy này bao lâu rồi?Bệnh nhân: Khoảng một tuần nay rồi.Bác sĩ: Chị có chạm chán vấn đề gì trong vấn đề đi dọn dẹp và sắp xếp không?Bệnh nhân: Xin lỗi, là sao cơ ạ?Bác sĩ: Chị gồm đi vệ sinh thông thường mà không gặp vấn đề gì không?Bệnh nhân: Không. Tôi thực sự siêu vất vả khi đi vệ sinh. Cực kỳ đau.Bác sĩ: Được rồi. Có vẻ như chị đang gặp phải một vấn đề chung ở đường ruột. Được điện thoại tư vấn là chứng hãng apple bón. Điều này thường xẩy ra do thiếu hóa học xơ, bè cánh dục hoặc uống không được nước.Bệnh nhân: À, nói thật thì tôi vô cùng ít khi uống nước hay bầy dục.Bác sĩ: Vậy đề xuất đó là vấn đề. Tôi khuyên răn chị nên chuyển đổi chế độ nhà hàng ăn uống và lối sống của mình. Uống tối thiểu sáu đến tám cốc nước từng ngày. Cố gắng tập thể dục tối thiểu ba lần một tuần. Và cố gắng ăn thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như ngũ cốc, trái cây cùng rau quả.Bệnh nhân: Được rồi, tôi sẽ có tác dụng vậy. Bác bỏ sĩ rất có thể cho tôi đồ vật gi đó sẽ giúp tôi sút đau ngay bây chừ không?Bác sĩ:Tôi chỉ có thể kê solo thuốc ví như những biến đổi đó không hỗ trợ ích gì. Tôi khuyên chị nên chuyển đổi lối sinh sống của mình, trường hợp chị vẫn còn đó đau, tôi sẽ cho chị uống dung dịch nhuận tràng. Thuốc nhuận tràng giúp cung cấp nhu động ruột bằng phương pháp giảm bớt sự tắc nghẽn. Trong thời hạn chờ đợi, chị rất có thể uống paracetamol để giảm sút cơn đau.Bệnh nhân: Được rồi, cảm ơn vì sự trợ giúp của bác bỏ sĩ.Bác sĩ: không tồn tại gì. Chị nhớ quan tâm sức khỏe nhé.Bệnh nhân: Cảm ơn. Chào bác sĩ.

Hy vọng nội dung bài viết của ttmn.mobi trên phía trên đã cung cấp được vốn trường đoản cú vựng thực sự hữu dụng cho quý phụ huynh và các bé bỏng về chủ đề sức khỏe. Qua đó biết được những loại bệnh phổ cập trong tiếng Anh, gọi được cách áp dụng mẫu thắc mắc và trả lời khi đi khám bệnh. Hãy luyện tập liên tiếp và áp dụng những kiến thức vào thực tế để ngày càng cải thiện hơn vốn từng vựng và kỹ năng tiếng Anh của mình. Cha mẹ bé bỏng có thể tìm hiểu thêm phòng luyện thi ảo ttmn.mobiđể giúp các con ôn luyện các tài năng tiếng Anh thật vui hiệu quả.