Biểu hiện tiếng anh là gì

      13
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.ttmn.mobiENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) thể hiện verb to manifest, khổng lồ manifest itself, lớn show plainly hành động đẹp đẽ biểu thị phẩm chất tín đồ cộng sản a fine action manifesting the nature of a communist mâu thuẫn thể hiện dưới nhiều hiệ tượng khác nhau the contradiction manifests itself in many different forms khổng lồ depict (with artistic means) âm thanh dùng music để biểu lộ cuộc sống music depicts life with sounds noun Manifestation coi thường các chi tiết quan trọng là bộc lộ của căn bệnh sơ lược đa phần sơ lược slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctorinessđộng từ lớn manifest, to lớn manifest itself, khổng lồ show plainly, be expressed/evinced/manifested hành vi đẹp đẽ biểu lộ phẩm chất fan cộng sản a fine kích hoạt manifesting the nature of a communist mâu thuẫn biểu thị dưới nhiều vẻ ngoài khác nhau the contradiction manifests itself in many different forms lớn depict (with artistic means) âm nhạc dùng music để biểu thị cuộc sinh sống music depicts life with sounds symbol, token biểu lộ của sự thống tốt nhất a symbol of unitydanh từ manifestation; expression khinh thường các chi tiết quan trọng là biểu lộ của bệnh sơ lược đông đảo sơ lược slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctoriness chống mọi thể hiện của công ty nghĩa cá thể to struggle against all manifestations of individualism chủ nghĩa biểu thị expressionism

*