Cán bộ kỹ thuật tiếng anh là gì

      134

Để ship hàng việc học giỏi tiếng Anh nghành nghề xây dựng cho người đi làm, sentory.vn xin chia sẻ bộ tự điển tiếng anh siêng ngành xây đắp về tên gọi chức danh quá trình trong nghành nghề dịch vụ xây dựng. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Học giờ đồng hồ anh chuyên ngành

Download bộ sách học tiếng anh tiên tiến nhất 2015


*

People on site: bạn ở công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị xây cất

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, Chủ đầu tư chi tiêu

Contracting officer : Viên chức quản lý hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện thay mặt chủ chi tiêu

Contracting officer’s representative : Đại diện viên chức làm chủ hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên đo lường

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: kiến trúc sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: đo lường và thống kê

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe & hygiene : Viên chức phụ trách vệ sinh bình an lao cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm an toàn chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group : team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư desgin

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng gia dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư năng lượng điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước

Bạn đã xem: Cán bộ kỹ thuật tiếng anh là gì

READ sở thú in English – Vietnamese-English Dictionary

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa hóa học

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: người làm gỗ

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: bảo đảm

Worker /’wə:kə/: người công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: fan học bài toán

Laborer : Lao động ít nhiều

Skilled workman : Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ nước

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ đường nước

Steel-fixer : Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: đơn vị thầu

Main contractor : công ty thầu thiết yếu

Sub-contractor : công ty thầu phụ

Lời chúc tiếng Anh tặng kèm đồng nghiệp bạn nữ ngày 8/3

Lời chúc giờ Anh dành bộ quà tặng kèm theo đồng nghiệp nữ nhân ngày 8/3 mang ý nghĩa…

Danh mục kiến thức chung Điều hướng bài viếtKhí hư nỗ lực nào là bình thường?Hướng dẫn hủy thương mại & dịch vụ Vphim của Viettel cấp tốc nhất