Công nghệ kỹ thuật môi trường là gì

      19

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học tập về technology và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, sút thiểu, thu hồi, tái chế, tái áp dụng chất thải và cách xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và hóa học thải rắn thông qua các biện pháp lý-hóa-sinh; phân tích unique môi ngôi trường và chỉ dẫn các chiến thuật quản lý, góp phần đảm bảo an toàn môi trường nhắm tới phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO