Cost of sales là gì

      220

Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán hiệu quả Lúc khách hàng còn phải dành thời gian mang đến công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới phía trên Aroma gửi đến các bạn các công thức quen thuộc trong kế toán bằng tiếng Anh. Các khách hàng hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng coi nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – giá thành mặt hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = lợi nhuận gộp + Tổng thu nhập tự vận động tài chủ yếu – giá cả vận động tài chính – giá cả bán hàng – Chi tiêu hành bao gồm + Những người khác có thu nhập cá nhân – ngân sách khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập

Trong đó: Ngân sách thuế các khoản thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – mặt hàng tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh nghội đàm mại là nhà yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + Ngân sách – thành phẩm tồn kho cuối kì (vận dụng đối với doanh ngđàm phán mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng sẽ sản xuất đầu kì + Tổng ngân sách phân phối – Hàng đang tạo ra cuối kì

Trong đó: Tổng chi phí phân phối = chi phí vật liệu trực tiếp + giá cả nhân công trực tiếp + ngân sách chung

Chi phí vật liệu trực tiếp = Nguyên vật liệu đầu kì + Mua – Nguyên vật liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable và trade payable Doanh thu buôn bán chịu đựng = số dư bắt buộc thu vào cuối kỳ – số dư buộc phải thu đầu kỳ + các khoản ưu đãi cho khách hàng + khách hàng thanh toán nợ phải thu) + bù trừ thân nợ buộc phải thu và nợ buộc phải trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payablecài đặt = số dư nợ nên trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả đến bên hỗ trợ + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu với nợ bắt buộc trả.

Annual depreciation ( according lớn straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao hàng năm (theo phương pháp đường thẳng) = Nguyên giá chỉ gia sản – quý hiếm thanh hao lý tịch thu / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn sót lại = Chi phí – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc rằng là dễ thuộc rộng đúng không nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công lúc học tieng anh giao tiep chuyen nganh ke toan đấy!