Đảng chính trị là gì

      19

Chính trị được hiểu một cách khái quát là quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp trong việc giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước. Trong đó, Đảng chính trị là một trong những tổ chức chính trị hợp pháp được thiết lập trong hệ thống chính trị của xã hội. Vậy Đảng chính trị là gì? Vai trò của Đảng chính trị là gì? Nhằm giải đáp các câu hỏi trên, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin có liên quan trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Đảng chính trị là gì

*
*
Đảng chính trị là gì

1. Đảng chính trị là gì?

Đảng chính trị là một trong những tổ chức chính trị (hợp pháp) thực thi những chức năng nhất định trong xã hội của hệ thống chính trị. Đảng chính trị: Đảng cầm quyền là lực lượng chủ yếu thực thi quyền lực nhà nước, quyết định chính sách quốc gia. Các đảng khác (trong mô hình hệ thống chính trị có nhiều đảng) đóng vai trò hợp tác, tham gia phản biện, giám sát, kể cả tìm cách hạn chế, ngăn cản hoạt động của đảng cầm quyền nhằm bảo vệ lợi ích của đảng mình.

Khi hoạt động trong hệ thống chính trị, các đảng chính trị thường vận động Nhân dân bỏ phiếu cho mình, ủng hộ và tán thành việc trở thành đảng cầm quyền (bằng hình thức phiếu bầu cao nhất) hoặc đảng đối lập có vị trí trong bộ máy nhà nước. Việc vận động này dựa trên việc thường xuyên đề ra cương lĩnh, mục tiêu, đường lối phát triển đất nước để tạo sự tin tưởng và giá trị cao.

Sau đó, khi đã trở thành đảng cầm quyền, việc thể chế hóa như sau:

Đảng cầm quyền sẽ thể chế hóa cương lĩnh, mục tiêu, đường lối chính trị của đảng thành luật pháp, chương trình, dự án, chính sách và tổ chức thực hiện.Trong khi đó, các đảng đối lập và các tổ chức chính trị – xã hội, phương tiện truyền thông sẽ tùy theo vị trí và nguồn lực của mình mà có thể tham gia vào quá trình này để giám sát, đồng thời phản biện chính sách của đảng cầm quyền. Điều này vừa góp phần làm tăng tính cẩn trọng, hợp lý của chính sách được ban hành vừa có thể phản đối, ngăn cản chính sách (nếu có) nhằm bảo vệ lợi ích của mình hoặc của người dân và xã hội theo quan điểm của đảng mình.

Xem thêm: Phúc Hắc Công Là Gì - Thuật Ngữ Dùng Trong Đam Mỹ

2. Vai trò của Đảng chính trị

Là một bộ phận tích cực nhất, có tổ chức nhất của giai cấp, Đảng chính trị được lập ra để thực hiện lợi ích, mục đích giai cấp, nắm quyền lực nhà nước. Vai trò của Đảng chính trị được thể hiện như sau:

Vai trò chính trị của Đảng chính trị tùy thuộc vào địa vị lịch sử của các giai cấp mà đảng chính trị đó đại diện.Vai trò của Đảng chính trị phụ thuộc vào bản chất của giai cấp mà đảng đó đại diện.

Đối với các nước TBCN:

Vai trò của các đảng chính trị thể hiện rõ nhất trong các cuộc bầu cử giành quyền lực nhà nước. Với một số mặt tích cực và tiêu cự như sau:

Mặt tích cực: tổ chức bầu cử, hướng bầu cử đi vào quỹ đạo đã được quy định ở hiến pháp hiện hành. Góp phần giữ vai trò trong việc định hướng phát triển kinh tế – xã hội thông qua cương lĩnh chính trị, bố trí, tuyển lựa thành viên của đảng vào các cương vị chủ chốt của chính quyền, chuẩn bị các chính sách, các chiến lược hoạt động nhà nước.Mặt tiêu cực: có thể làm chia rẽ nhân dân, tách nhân dân ra khỏi chính trị. Kích thích sự thèm khát quyền lực chính trị và tạo thêm những điều kiện cho tham nhũng, tước bỏ quyền dân chủ của nhân dân,…

Đối với các nước XHCN:

Khác với các nước TBCN, tại nước XHCN chỉ tồn tại duy nhất một Đảng – là lực lượng duy nhất lãnh đạo, thực hiện quyền thống trị về chính trị của giai cấp công nhân để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân và quá độ đi lên CNXH.

Với sứ mệnh là đại diện cho giai cấp công nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước vận mệnh phát triển của dân tộc, lãnh đạo mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một tổ chức thành viên của Mặt trận, vừa là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị.