Dấu $ trong excel là gì

      135

Nếu bạn mới dùng Excel dành cho web, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy rằng nó nhiều hơn là chỉ một lưới trong đó bạn nhập số trong các cột hoặc hàng. Có, bạn có thể sử dụng Excel dành cho web để tìm tổng cho một cột hoặc hàng số, nhưng bạn cũng có thể tính toán một khoản thanh toán vay thế chấp, giải quyết các vấn đề về toán học hoặc kỹ thuật, hoặc tìm một kịch bản trường hợp tốt nhất dựa trên các số biến mà bạn cắm vào.

Bạn đang xem: Dấu $ trong excel là gì

Đang xem: Dấu trong excel có nghĩa là gì

Excel dành cho web thực hiện điều này bằng cách sử dụng công thức trong các ô. Một công thức thực hiện các phép tính hoặc các hành động khác trên dữ liệu trong trang tính của bạn. Một công thức luôn bắt đầu với một dấu bằng (=), có thể theo sau là các số, toán tử toán học (như dấu cộng hoặc dấu trừ) và các hàm có thể thật sự tăng cường sức mạnh của công thức.

Ví dụ, công thức sau đây có 2 nhân với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả đáp án là 11.

=2*3+5

Công thức tiếp theo sử dụng hàm PMT để tính toán một khoản thanh toán vay thế chấp ($1.073,64), dựa trên lãi suất là 5% (5% chia cho 12 tháng bằng lãi suất hàng tháng) trong khoảng thời gian 30 năm (360 tháng) cho khoản vay là $200.000:

=PMT(0.05/12,360,200000)

Đây là một số ví dụ thêm về các công thức bạn có thể nhập vào một trang tính.

=A1+A2+A3 Thêm giá trị vào các ô A1, A2 và A3.

=SQRT(A1) Dùng hàm SQRT để trả về căn bậc hai của giá trị trong A1.

=TODAY() Trả về ngày hiện tại.

=UPPER(“hello”) Chuyển đổi văn bản “hello” thành “HELLO” bằng cách sử dụng hàm trang tính UPPER.

=IF(A1>0) Kiểm tra ô A1 để xác định liệu nó có chứa giá trị lớn hơn 0 hay không.

Các phần của một công thức

Một công thức có thể cũng bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây hàm, tham chiếu, toán tử và hằng số.

*
*
*
*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu thuận tiện nhiều trang tính Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel dành cho web sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu trữ giữa các tên bắt đầu và kết thúc của tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

Bạn có thể sử dụng các tham chiếu 3-D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý Khi Xe Máy Không Đề Được, Vì Sao Xe Không Đề Nổ Được

Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

Chèn hoặc sao chép Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính từ Sheet2 và Sheet6 (các điểm cuối trong ví dụ này), Excel dành cho web bao gồm tất cả các giá trị trong các ô từ A2 đến A5 từ các trang tính được thêm vào các phép tính.

Xóa Nếu bạn xóa bỏ các trang tính từ Sheet2 và Sheet6, Excel dành cho web sẽ loại bỏ các giá trị của chúng khỏi phép tính.

Di chuyển Nếu bạn di chuyển các trang tính từ giữa Sheet2 và Sheet6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel dành cho web sẽ loại bỏ các giá trị của chúng khỏi phép tính.

Di chuyển điểm cuối Nếu bạn di chuyển Sheet2 hoặc Sheet6 đến một vị trí khác trong cùng một sổ làm việc, Excel dành cho web điều chỉnh tính toán để phù hợp với dải ô mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối Nếu bạn xóa Sheet2 hoặc Sheet6, Excel dành cho web điều chỉnh tính toán để phù hợp với phạm vi các trang tính giữa chúng.

Kiểu tham chiếu R1C1

Bạn cũng có thể dùng một kiểu tham chiếu mà trong đó đánh số cả hàng và cột trên trang tính. Kiểu tham chiếu R1C1 có ích trong việc tính toán các vị trí hàng và cột trong macro. Trong kiểu R1C1, Excel dành cho web cho thấy vị trí của một ô có một số “R” theo sau là một số hàng và chữ “C” theo sau là một số cột.

Tham chiếu

Ý nghĩa

RC

Một tham chiếu tương đối đến ô ở trên hai hàng và trong cùng cột

RC

Một tham chiếu tương đối đến ô ở dưới hai hàng và hai cột bên phải

R2C2

Một tham chiếu tuyệt đối đến ô trong hàng thứ hai và trong cột thứ hai

R

Một tham chiếu tương đối đến toàn bộ hàng trên ô hiện hoạt

R

Một tham chiếu tuyệt đối đến hàng hiện tại

Khi bạn ghi một macro, Excel dành cho web ghi lại một số lệnh bằng cách sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Ví dụ, nếu bạn ghi một lệnh, chẳng hạn như bấm vào nút tự động tính tổng để chèn một công thức thêm một phạm vi ô, Excel dành cho web ghi lại công thức bằng cách sử dụng kiểu R1C1, chứ không phải kiểu A1, tham chiếu.

Dùng tên trong công thức

Bạn có thể tạo các tên đã xác định để đại diện cho các ô, phạm vi ô, công thức, hằng số hoặc Excel dành cho web bảng. Tên là một tên tắt có ý nghĩa giúp dễ dàng hiểu mục đích của tham chiếu ô, hằng số, công thức hoặc bảng mà thoạt nhìn mỗi đối tượng này có thể khó hiểu. Thông tin sau đây cho thấy các ví dụ tên thường gặp và làm thế nào mà dùng chúng trong các công thức có thể cải thiện tính rõ ràng và giúp công thức dễ hiểu hơn.