Định khoản tiếng anh là gì

      63

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để công việc của bạn được dễ dàng và dễ dàng hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Đối với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp mặt trong nghành này, hy vọng chúng đang giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh dễ dãi hơn.Bạn sẽ xem: định khoản giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đấy là những trường đoản cú vựng giờ Anh chăm ngành kế toán thông dụng tốt nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: nhất thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: thiết kế cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: tài sản lưu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: chi phí hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: kết quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General & administrative expenses: bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, mức sử dụng trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: bắt buộc trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: lợi tức đầu tư thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Payables to lớn employees: buộc phải trả người công nhân viên

72.

Xem thêm: Non-Current Assets Là Gì, Tangible Non, Các Loại Tài Sản Trong Báo Cáo Tài Chính

Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: đề xuất thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản sút trừ

84. Sales expenses: ngân sách chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản cầm cố chấp, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to lớn the State budget---- Thuế và các khoản đề nghị nộp bên nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành khi kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: giá thành vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: chi phí bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14. Historical cost principle : lý lẽ giá gốc

** Các cách làm trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề nghị trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả vào đầu kỳ + những khoản chiết khấu cảm nhận + những khoản chi phí nợ trả đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá chỉ trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

Để có thể làm giỏi hơn trong từng nghành của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta cần định hướng xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách xuất sắc và công dụng nhất cất cánh giờ là ko ngừng nâng cao kiến thức tương tự như kinh nghiệm có tác dụng việc của bản thân mình qua những khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán ở những trung tâm.

Chuyên mục: Hỏi đáp công nghệ