Độ xe tiếng anh là gì

      102

Xe tương đối (ô tô) đang là trong số những phương luôn thể đi lại thiết yếu của tín đồ dân việt nam hiện nay. Theo đà trở nên tân tiến của buôn bản hội, sẽ sở hữu được càng các người không chỉ có vậy chọn sử dụng phương tiện đi lại bốn bánh này để dịch rời giữa các nơi nên đi và đến. Hôm nay, hãy cùng Language link Academic tò mò kho từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành ô tô – gồm 1 số loại ô tô và cấu tạo của một loại ô tô thông thường nhé.Bạn vẫn xem: độ xe giờ anh là gì


*

*

Một vài thành phần của xe pháo ô tô

Bumper /ˈbʌmpə/: phần tử hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: mẫu chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rack /ruːf rak/: giá chỉ nócSunroof /ˈsʌnruːf/: hành lang cửa số nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển lớn số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: vỏ hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: loại kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe cộ dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: luật pháp tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: đụng cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điệnDipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tấm bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo quãng con đường xe sẽ điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: đồ vật phát cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: thiết bị phát nhạcHeater /ˈhiːtə/: lắp thêm sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tan băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn đựng đồ nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số tự độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: đề nghị sang sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sànStick shift /gɪəʳ ʃɪft/: đề nghị sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mở cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: cái tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: điểm dựa đầuSeat /siːt/: địa điểm ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ 1 phần tưBack fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: yêu cầu gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ thao tác của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác của rượu cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền đụng chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: vô lăng trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: mong sauShock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te cồn cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ độ hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tấn công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: yêu cầu nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: size xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình cất chất tải lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp ước chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp hễ cơChassis /ˈʃasi/: dung nhan xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Đừng ngần ngại đến với khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh Giao tiếp chuyên nghiệp của Language link Academic sẽ được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giúp bạn nâng cấp khả năng tiếng Anh ngơi nghỉ nhiều nghành nghề dịch vụ trong đời sống, công việc, tăng cơ hội và kỹ năng tăng tiến vào công việc.