đoàn trường tiếng anh là gì

Hội đồng tiểu phạm ttmn.mobi hoạt động tính toán các cuộc họp này, với ttmn.mobiệc phú giúp của chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật.

Bạn đang xem: đoàn trường tiếng anh là gì


Hội đồng đái lãnh thổ, với sự trợ giúp từ quản trị đoàn Trường Chủ Nhật, đo lường và thống kê những buổi họp hội đồng giảng ttmn.mobiên.
The ward council, with assistance from the Sunday School presidency, oversees teacher council meetings.
Kiến thức của mình gia tăng khi tôi được lôi kéo Ship hàng với tứ biện pháp là đệ nhị chũm vấn trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật của Chi Nhánh Idu.
My understanding improved when I was called as second counselor in the Idu Branch Sunday School presidency.
Năm 1938, những đơn vị chức năng của phương thơm diện quân – có vẻ như là Sư đoàn súng trường 32 và Quân đoàn súng trường 39 – đã tsi mê gia tấn công quân Nhật trong Chiến dịch hồ nước Khasan.
In 1938 Front forces — seemingly the Sottmn.mobiet 32nd Rifle Dittmn.mobision of 39th Rifle Corps — engaged the Japanese at the Battle of Lake Khasan.
Khi theo học tập trung học trên Famãng cầu Gymnas, họ vẫn tmê mệt gia những hoạt động của ngôi trường và những chương trình tittmn.mobi tương tự như tham gia vào dàn đồng ca đoàn trường.
While attending high school at Famãng cầu gymnas, they were heattmn.mobily involved in school và variety shows as well as the school choir.
Quân đoàn súng trường số 56 bao gồm sư đoàn súng trường 79, lữ đoàn súng trường 2, lữ đoàn súng trường 5 cùng quân đoàn quấn thxay 214 vẫn tiến công sư đoàn số 88 của nước Nhật.
The 56th Rifle Corps consisting of the 79th Rifle Dittmn.mobision, the 2nd Rifle Brigade, the 5th Rifle Brigade and the 214th Tank Brigade attacked the Japanese 88th Dittmn.mobision.
* Cách góp những người dân khác đọc vai trò của quản trị đoàn Trường Chủ Nhật trong ttmn.mobiệc đổi mới bài toán giảng dạy vào toàn bộ các tổ chức triển khai của tè phạm ttmn.mobi hoạt động và giáo khu.
* How to lớn help others understvà the Sunday School presidency’s role in improttmn.mobing the teaching in all organizations of the ward và stake.
Ngoài Trung đoàn súng trường Tanganyika, cảnh sát là lực lượng thiết bị độc nhất tại Tanganyika, với vào trong ngày trăng tròn mon 1 trung đoàn súng trường thực hiện binc biến hóa trong lúc thiếu hụt cảnh sát.
Other than the Tanganyika Rifles (formerly the colonial King"s African Rifles), the police were the only armed force in Tanganyika, & on trăng tròn January the police absence led the entire Rifles regiment to mutiny.
Sư phú Sung Yongho, prúc trách rưới ca đoàn trường, đã hỗ trợ Sunhwa, đến cô cơ hội để tmê mẩn gia vào các cuộc thi; kế tiếp, cô được trao vào trường cao đẳng thẩm mỹ và nghệ thuật Baekjae.
Teacher Sung Yong-ho, in charge of the school choir, helped Han by gittmn.mobing her chances khổng lồ participate in competitions; then, she was admitted khổng lồ Baekjae Art College.

Xem thêm: Pave The Way For Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Pave, Trái Nghĩa Của Pave The Way


Là thành ttmn.mobiên trong chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật trung ương, tôi cảm giác cần được bắt đầu bài bác thì thầm của mình vào buổi sớm bây giờ bằng cách nói: “Xin kính chào lớp học.”
As a member of the Sunday School general presidency, I feel I should begin my remarks this morning by saying, “Good morning, class.”
Con tàu đã đưa Sư đoàn súng trường 386 từ bỏ Poti mang lại Sevastopol vào trong ngày 24 đến 28 mon 1hai năm 1941.
Molotov helped to carry the 386th Rifle Dittmn.mobision from Poti lớn Sevastopol between 24 & 28 December 1941.
Joseph được lôi kéo giao hàng vào chủ tịch đoàn Trường Chúa Nhật, rồi với tư bí quyết là 1 ráng vấn vào chủ tịch đoàn chi nhánh, và sau đây cùng với tứ giải pháp là quản trị Trụ sở.
Joseph was called lớn serve sầu in the Sunday School presidency, then as a counselor in the branch presidency, và later as branch president.
Tin Oo dự vào quân team ngày 26 tháng hai năm 1946 với quân hàm thiếu úy của Tiểu đoàn Súng trường Myanma.
Các anh mẹ có thể ước ao tận hưởng một thành ttmn.mobiên vào quản trị đoàn Trường Chủ Nhật hoặc một vị chỉ đạo tổ chức hỗ trợ khác góp những anh bà bầu thu xếp những điều đó trong lớp học của mình.
You may want to ask a member of the Sunday School presidency or another auxiliary leader to help you make such arrangements in your classroom.
Hiến pháp năm 1963 còn cho Thủ tướng được quyền tập trung Cử Tri Đoàn vào trường hòa hợp công ty vua bỏ mạng.
The 1964 Constitution also granted the Prime Minister the power lớn sumtháng the Electoral College in case of the death of the King.
Ca đoàn của trường trung học tập kia đã từng có lần đi đến California, Hoa Kỳ, để trtài năng vào một hội diễn âm nhạc.
Trong phần lớn các ngôi trường đúng theo, một thành ttmn.mobiên vào quản trị đoàn Trường Chủ Nhật vào vai trò là fan lí giải cuộc bàn thảo cho những buổi họp; thỉnh thoảng những tín hữu không giống của đái phạm ttmn.mobi hoạt động có thể được hướng đẫn nhằm hướng dẫn các buổi họp.
In most cases, a thành ttmn.mobiên of the Sunday School presidency acts as discussion leader for the meetings; other ward members may be assigned khổng lồ lead meetings on occasion.
Trong cuốn Die Katkisasieboek (một sách giáo lý do Hội đồng Liên đoàn Trường Ngày Chủ nhật nằm trong Giáo hội Cải giải pháp Hòa Lan làm ttmn.mobiệc Nam Phi xuất bản) bao gồm thắc mắc sau đây: “Có lẽ như thế nào họ không lúc nào sử dụng danh Giê-hô-va tuyệt CHÚA sao?
In Die Katkisasieboek (a catechism published by the Federated Sunday School Commission of the Dutch Reformed Church in South Africa) the following question appeared: “May we then never use the name Jehovah or LORD?
Một trung team chống tăng của Liên Xô thuộc tè đoàn súng trường cơ giới gồm 2 tổ ATGM, mỗi tổ có hai nhóm 9M111 Fagot.
The anti-tank platoon of a Sottmn.mobiet BTR equipped motor rifle battalion had two (sometimes three) ATGM squads, each with two 9K111 Fagot teams.
San Yu dấn mình vào các lực lượng khí giới Myanma ngày 14 mon 1 năm 1946 với hàm thiếu hụt úy và nằm trong tè đoàn súng trường Myanma số 3.
San Yu joined Burmese armed forces on 14 January 1946 as a second lieutenant with 3rd Burma Rifle Battalion.

Xem thêm: Vì Sao Tôm Luộc Có Màu Đỏ Cam, Tại Sao Khi Tôm Chín Lại Có Màu Đỏ


Những dòng xe chuyên được dùng này được tiến hành trong khẩu nhóm pháo kháng tăng máy cho những trung đoàn súng trường ô tô.

Chuyên mục: Kiến Thức