Elasticity of demand là gì

      251

Độ co và giãn của mong (tiếng Anh: Elasticity of Demand) là sự biến đổi phần trăm của lượng ước so cùng với sự đổi khác phần trăm của những nhân tố ảnh hưởng đến lượng ước với điều kiện những yếu tố khác không đổi.

Bạn đang xem: Elasticity of demand là gì


*

Độ co giãn của mong (Elasticity of Demand)

Định nghĩa

Độ giãn nở của cầu trong giờ Anh là Elasticity of Demand.Độ co giãn của cầu về một sản phẩm hoá tính theo một biến hóa số nào đó (giá cả, thu nhập) biểu hiện mức độ biến đổi trong lượng ước về mặt hàng hoá này vào điều kiện các yếu tố không giống là không đổi.

Hoặc hoàn toàn có thể hiểu theo phong cách sau:

Độ giãn của cầu là sự biến đổi phần trăm của lượng cầu so với sự biến đổi phần trăm của những nhân tố tác động đến lượng cầu với điều kiện những yếu tố khác không đổi.

Các thuật ngữ liên quan

Cầu (Demand) là số số lượng sản phẩm hay thương mại & dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng sở hữu và có công dụng mua ở những mức giá không giống nhau trong một thời hạn nhất định.

Lượng cầu (Quantity demanded) là số số lượng hàng hóa hay thương mại & dịch vụ mà người mua sẵn sàng và có công dụng mua ở mức giá thành đã mang lại trong một thời gian nhất định.

Xem thêm: For And On Behalf Of Là Gì, Một Số Cụm Từ Liên Quan Thông Dụng


Phân các loại độ co và giãn của cầu

- Từ tư tưởng trên, độ giãn của cầulà sự biến đổi phần trăm của lượng mong so cùng với sự biến đổi phần trăm của những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mong với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

- vị đó, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mong sẽ quyết định những loại độ co và giãn của cầu. Các nhân tố tác động đến lượng cầu gồm những: Thu nhập, giá bán của hàng hoá ráng thế, giá chỉ của hàng hoá bửa sung, thị hiếu, kì vọng

- bên trên thực tế, người ta thường nhắc tới độ giãn nở của cầu theo giá, độ giãn nở của mong theo các khoản thu nhập và độ co giãn của ước theo giá chỉ chéo. Nắm thể:

+ Độ co giãn của cầutheo giá(Price Elasticity of Demand)là sự biến đổi của lượng cầu khi gồm sự chuyển đổi của giá.

+ Độ giãn nở của cầu theo thu nhập (Income Elasticity of Demand) tính toán mức độ phản nghịch ứng của lượng mong về một các loại hàng hoá trước sự biến đổi của thu nhập cá nhân trong điều kiện những yếu tố không giống không nỗ lực đổi.

+ Độ giãn nở của cầu theo giá thành hàng hóa liên quan hay nói một cách khác là độ teo giãn chéo cánh của cầu (Cross Elasticity of Demand) giám sát phản ứng của mong về một một số loại hàng hoá trước sự thay đổi trong chi tiêu của một một số loại hàng hoá khác.

Công thức chung xác minh độ co và giãn của cầu

*

Trong đó:

E: Độ giãn nở của ước theo vươn lên là X

QD: Lượng cầu

X: Biến ảnh hưởng đến lượng cầu

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình kinh tế tài chính vĩ mô, NXB Tài chính)

*