Get hold of là gì

Nghĩa rộng:

Kiếm được dòng nào đó, lấy được dòng nào đó, thường là một trong biện pháp khó khăn, rất có thể là do cái kia không có nhiều (to acquire or obtain something)

Tiếng Việt gồm giải pháp dùng tương tự:

Kiếm được, mò được, moi được, móc được…

Ví dụ: