Gián tiếp tiếng anh là gì

      25

Câu trực tiếp – câu con gián tiếp là một trong những dạng bài xích tập xuất hiệnkhá nhiều trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng Anh ngữ ttmn.mobi English UK Vietnam tổng thích hợp những kiến thức và kỹ năng ngữpháp cơ bản và nâng cao về các loại câu này nhé.

Bạn đang xem: Gián tiếp tiếng anh là gì


I. Khái niệm:

Lời nói trực tiếp (direct speech) là sự việc lặp lại chính xác những từ của người nói.

Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của fan nói, thỉnh thoảng không rất cần phải dùng đúng rất nhiều từ của bạn nói.

II.3 nguyên tắc cần nhớ khi đưa từ câu trực tiếp sang gián tiếp:

Đổi ngôi, đổi tân ngữ

Lùi thì

Đổi các từ chỉ thời gian, nơi chốn

Cụ thể như sau:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại solo

Past simple (Ved)Quá khứ 1-1

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện tại tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp tục

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại hoàn thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ trả thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ hoàn thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp tục

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp nối / quá khứ ngừng tiếp diễn

Past perfectQuá khứ kết thúc

Past perfectQuá khứ kết thúc

Future simple (will +V)Tương lai 1-1

Future in the past (would +V)Tương lai trong quá khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai ngay gần

Was/were +going khổng lồ +V

2. Modal verbs(Động từ khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng từ bỏ chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

III. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu loại gián tiếp

1.Câu trực tiếp làm việc dạng câu kể/tường thuật:

Câu con gián tiếp:

S +

saidsaid khổng lồ sbtold sb

that +

Clause

VD:

“I’m going to lớn visit nhật bản next month”, she said. → She said that she was going to lớn visit nhật bản the following month.

“He picked me up yesterday”, Lan said to me. → Lan said lớn me that he had picked her up the day before.

​2.Câu trực tiếp sinh hoạt dạng câu hỏi

Câu hỏi Yes/No question

Câu hỏi Yes/No question là câu hỏi mà người nghe sẽ đề xuất lựa chọn vấn đáp Yes/No cho từng câu hỏi.Câu con gián tiếp:

S +

askedasked sbwonderedwanted khổng lồ know

ifwhether

+ Clause

VD:

“Do you love English?”, the teacher asked. → The teacher asked me if/whether I loved English.

Xem thêm: Vì Sao Tủ Lạnh Toshiba Không Đông Đá, Tủ Lạnh Không Đông Đá

“Have you done your homeworked yet?”, they asked. → They asked me if/whether I had done my homework yet.

Lưu ý: nếu trong câu trực tiếp gồm từ “OR NOT” thì câu loại gián tiếp cần phải dùng WHETHER

“Does she lượt thích roses or not?”, he wondered. → He wondered whether she liked roses or not.

Câu hỏi Wh-questions

Câu hỏi Wh-questions là câu hỏi ban đầu bằng tự hỏi Wh- (What, Where, When, Which, Why, How…)Câu con gián tiếp:

S +

askedasked sbwonderedwanted to lớn know

+ Clause (Wh-word + S + V(thì))(Lưu ý: Không hòn đảo ngữ vào vế này)

VD:

“Where vị you live, Nam?”, asked she. → She asked nam giới where he lived.

​3.Câu trực tiếp ngơi nghỉ dạng câu mệnh lệnh (Vinf/ Don’t + Vinf, please)

Câu con gián tiếp:

S +

asked/told/ordered/advised/wanted/warned

+ sb + (not) khổng lồ Vinf

VD:

“Open the book page 117, please”,the teacher said. → The teacher asked us to xuất hiện the book page 117.

“Don’t cảm biến that dog”, he said. → He asked/told me not khổng lồ touch that dog.