Thì hiện tại đơn

      27

Có thể nói thì lúc này đơn là giữa những ngữ pháp căn bạn dạng nhất trong giờ đồng hồ anh. Nó được áp dụng rất thông dụng trong văn phạm giờ anh. Chính vì sự cần thiết cũng như tầm đặc trưng của thì bây giờ đơn bắt buộc EFC đang tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất góp các bạn cũng có thể hiểu rõ cấu tạo ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn

1. Định nghĩa thì lúc này đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 thì trong giờ Anh hiện tại đại. Thì này diễn đạt một hành vi chung chung, tổng thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời hạn hiện tại.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

2. Cách áp dụng thì bây giờ đơn

Cách cần sử dụng thì bây giờ đơnVí dụ về thì hiện tại đơn
Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện nay tạiI usually go to lớn bed at 11 p.m. (Tôi hay đi ngủ vào thời gian 11 giờ)

We go to lớn work every day. (Tôi đi làm mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn luôn ngủ dậy sớm.)

Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East và sets in the West. (Mặt trời mọc sinh sống phía đông cùng lặn ngơi nghỉ phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái đất xoay quanh mặt trời)

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Phương pháp này thường vận dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc planer đã được cố định theo thời gian biểu.The plane takes off at 3 p.m. This afternoon. (Chiếc máy cất cánh hạ cánh lúc 3h chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi thủy lúc 8 giờ tạo sáng mai.)

Sử dụng trong câu đk loại 1:What will you bởi if you fail your exam? (Bạn sẽ làm những gì nếu bạn trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một vài cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi sẽ đợi cho tới khi cô ấy tới)

3. Học cục bộ các thì giờ Anh

Thì hiện tại đơn là trong những thì cơ phiên bản được áp dụng nhiều tuyệt nhất trong giờ Anh. Học tập tiếng Anh đặc trưng nhất là việc sử dụng thành nhuần nhuyễn được các thì khi nghe Nói Đọc Viết. Nếu bạn ở thành phố hà nội và ý muốn học lại toàn thể các con kiến thức gốc rễ tiếng Anh về ngữ pháp với từ vựng kết hợp với luyện tập Nghe Nói vào 3 mon thì chúng ta cũng có thể tham khảo lộ trình giảng dạy Tiếng Anh cho tất cả những người mới bắt đầu của Anh Ngữ Jaxtina tại đây

*

4. Phương pháp thì bây giờ đơn

Thể

Động từ bỏ “tobe”

Động trường đoản cú “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là một trong sinh viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy liên tiếp chơi nhẵn đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi ko phải là 1 trong những sinh viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) do not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không liên tiếp chơi bóng đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where bởi you come from? (Bạn đến từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào đằng sau phần đông các rượu cồn từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào những động từ xong xuôi bằng ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– quăng quật y cùng thêm ies vào sau những động từ chấm dứt bởi một phụ âm + y:study-studies;…– Động tự bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phạt âm phụ âm cuối s/es: Chú ý những phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm quốc tế chứ không nhờ vào cách viết.– /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:Khi từ bao gồm tận cùng là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận thuộc là các chữ dòng ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:Khi từ gồm tận cùng là nguyên âm và những phụ âm còn lại

5. Lốt hiệu nhận ra thì bây giờ đơn

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm)Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ bố lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ hễ từ:

I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to bed at midnight.

4. They……….do homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The mèo ………. Lượt thích me.

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going khổng lồ bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She (not study) ………. On Saturday. He (have) ………. A new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I lượt thích Math and she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) lớn class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? =>Do they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. We / not / believe the Prime Minister =>________

3. You / understand the question? =>________

4. They / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. She / have three daughters =>________

7. When / she / go to her Chinese class? =>________

8. Why / I / have lớn clean up? =>_______

Bài 6: dứt đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)………..Kiki & it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To lớn be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ:

I don’t lượt thích tea.

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go lớn bed at midnight.

4. They don’t vì homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The mèo doesn’t like me

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a white coat.

Xem thêm: Cách khắc phục video bị treo khi đang tải lên, youtube bị chậm, lag: nguyên nhân và cách sửa lỗi

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary & Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc và xong câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter và Mary never come to class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe the Prime Minister.

=>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

=>When does she go to lớn her Chinese class?

=>Why vì chưng I have khổng lồ clean up?

Bài 6: chấm dứt đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not lượt thích (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Thì bây giờ đơn – kỹ năng ngữ pháp cực kì căn phiên bản và được coi là chủ điểm ngữ pháp dễ nhất trong 12 thì tiếng Anh. Thì hiện tại đơn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống đời thường hàng ngày cũng giống như trong những đề thi giờ Anh như IELTS, TOEIC hay thpt Quốc gia.

Vậy phải trong nội dung bài viết dưới đây ttmn.mobi xin chia sẻ đến với ttmn.mobipies trọn bộ kim chỉ nan và bài xích tập về thì lúc này đơn – Present simple trong giờ đồng hồ Anh tương đối đầy đủ nhất, hãy cùng xem thêm nhé!

*
Lý thuyết và bài bác tập về thì lúc này đơn – Simple Present trong giờ đồng hồ Anh không hề thiếu nhất hiện tại nay

Mục lục bài viết

III. Bí quyết thì hiện tại đơn
V. Cách thực hiện thì lúc này đơn
VI. Bài bác tập về thì lúc này đơn

I. Thì lúc này đơn là gì?

Khái niệm thì hiện tại đơn – (Simple Present hoặc Present Simple) là 1 trong thì trong ngữ pháp tiếng Anh hiện nay đại, chức năng chính là xác định một tình huống hoặc sự kiện trong thời điểm hiện tại. Thì bây giờ đơn biểu đạt một hành vi chung chung, bao quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động ra mắt trong thời hạn hiện tại. 

*
Tổng quan về thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn được áp dụng cho các hành vi đang xảy ra ngay bây giờ. Để lý giải và hiểu thì hiện tại tại, sẽ khá hữu ích khi tưởng tượng thời hạn như một đường thẳng đặt thì vượt khứ, lúc này và thì tương lai.

Ví dụ về một sự thật hiển nhiên thực hiện thì bây giờ đơn:

The Sun sets in the West (Mặt trời lặn nghỉ ngơi phía Tây) The Sun doesn’t (does not) set in the South (Mặt trời không lặn sinh hoạt phía Nam)

II. Vết hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn là trong câu mở ra những trạng từ chỉ tần suất như:

Always (thường xuyên)Usually (thường thường)Often (thường)Sometimes (thỉnh thoảng)Frequently (thường xuyên)Seldom (hiếm khi)Rarely (rất thi thoảng khi)Hardly (khó gặp)Never (không bao giờ)Generally (thường thường)Regularly (thường thường)Every + khoảng chừng thời gian (day, week, month, year,…)Once, twice, three times, four times….. + khoảng thời gian (a day, week, month, year,…)

Các trạng tự này thường đứng trước động từ thường, đứng sau động từ to be và trợ rượu cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).

III. Cách làm thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn là thì dễ dàng nhất trong giờ đồng hồ anh. Phương pháp thì hiện tại đơn được chia thành 2 dạng, hiện tại đơn cùng với động từ bỏ tobe và lúc này đơn với động từ bỏ thường

1. Với đụng từ tobe

 Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
Công thứcS + am/ is/ are+ N/ Adj
I am +N/Adj
You/We/They + Are
She/He/It + is
S + am/are/is + not +N/ Adj (is not = isn’t are not = aren’t)I’m not (am not) + N/Adj
You/We/They + aren’t
She/He/It + isn’t
Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?
Am I + N/Adj
Are You/We/They…?
Is She/He/It…?
Ví dụI am Zhao Yun (Tôi là Triệu Vân) They are my teammates ( chúng ta là người quen biết của tôi)He is coder (Anh đem là coder)I am not a good boy (Tôi không phải một chàng trai tốt).We aren’t your partners (Chúng tôi không hẳn là đối tác của bạn).She isn’t a beautiful girl (Cô ấy không phải là một cô nàng xinh đẹp).Are you ok? No, I’m not (Bạn ổn định chứ? Không, tôi không ổn).Are you a manager? Yes, I am (Bạn là đơn vị quản lý? Vâng là tôi).Is she your girlfriend? Yes, she is (Cố ấy là bạn nữ của bạn? Vâng, chính xác là cô ấy).

2. Với đụng từ thường

 Câu khẳng địnhCâu lấp địnhCâu nghi vấn
Công ThứcS + V(s/es)I/ We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số những + V (nguyên thể)He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es).S + do/ does + not + V (nguyên thể)do not = don’tdoes not = doesn’tDo/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?
Yes, S + do/ does.No, S + don’t/ doesn’t

Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?

Ví dụThey often go to lớn school by motorbike (Họ thường đi học bằng xe pháo máy).She does housework everyday (Cô ấy thao tác làm việc nhà mỗi ngày).She doesn’t like banana (Cô ấy không mê thích chuối).I vày not usually get up early (Tôi hay không dậy sớm). 

Does she go lớn work everyday? Yes, she does (Cô ấy có đi làm việc hàng ngày không? Vâng, cô ấy có).Why doesn’t he learn IELTS? (Tại sao anh ấy không học IELTS?).

Lưu ý quan lại trọng: Đối cùng với câu lấp định, phần cồn từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ. Chú ý phần này bạn nhé!

IV. Quy tắc phân chia động từ làm việc thì hiện tại đơn

3 quy tắc chia động từ trong thì hiện tại đơn như sau:

Với các từ có tận cùng là “o“, “ch“, “sh“, “x“, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. Ví dụ: Go -Goes, vì chưng – Does, Teach – Teaches, phối – Mixes, Kiss – Kisses, Brush – Brushes.Với những từ gồm tận thuộc là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, vứt “y” cùng thêm đuôi “ies” Ví dụ: Apology – Apologies; Ability – Abilities).Với những từ còn lại, thêm đuôi “s”. (Get – Gets, Swim – Swims,…).

V. Cách áp dụng thì lúc này đơn

Có 4 biện pháp dùng thì lúc này đơn trong cuộc sống hàng ngày và hãy đảm bảo an toàn rằng các bạn đã xác định đúng đại từ bỏ nhân xưng (chia ngôi của chủ ngữ) nhé!

1. Diễn đạt một kinh nghiệm hay hành động lặp đi lặp lại trong năm hiện tại

Ví dụ:

My boyfriend always gets up early (Bạn trai của tớ lúc nào thì cũng dậy sớm).

➝ nhà ngữ ” My boyfriend” đề nghị động từ bỏ “get” cần thêm “s”

I usually go lớn school at 7 a.m (Tôi thường đi học lúc 7 giờ sáng).

➝ công ty ngữ “I” đề xuất động tự “go” ko chia

2. Miêu tả 1 chân lý, 1 thực sự hiển nhiên 

Ví dụ:

The orbit of the Earth around the Sun is called the ecliptic (Quỹ đạo của Trái khu đất quanh khía cạnh trời được hotline là con đường hoàng đạo).Tiger is a mammal (Hổ là động vật có vú).

3. Miêu tả 1 sự việc xảy ra theo thời hạn biểu núm thể, như giờ đồng hồ tàu, máy cất cánh chạy hay là một lịch trình như thế nào đó

Ví dụ:

The sky train in Hanoi leaves at 5.55 a.m tomorrow (Tàu bên trên cao ở thành phố hà nội khởi hành thời gian 5h55 sáng sủa mai).

4. Miêu tả trạng thái, cảm giác, cảm hứng của một công ty thể

Ví dụ:

I am hungry (Tôi đói).
*
Cách sử dụng thì hiện tại đơn trong giờ đồng hồ Anh

VI. Bài xích tập về thì hiện tại đơn

Hãy áp dụng những kỹ năng và kiến thức trên cùng với những bài tập phía dưới.

1. Chọn câu trả lời thích hợp

I ——————— at a bank. Work works working
2. She ——————– with her parents. Live lives living
3. Cows ———————– on grass. Feed feeds feeding
4. He ———————- a handsome salary. Earn earns earning
5. Janet ———————- lớn be a singer. Want wants wanting
6. Emily ———————– delicious cookies. Make makes making
7. Arti and her husband ——————- in Singapore. Live lives living
8. Rohan & Sania ———————- to lớn play card games. Lượt thích likes liking
9. Sophia ————————– English very well. Speak speaks speaking
10. Martin ———————– for a walk in the morning. Go goes going

Đáp án: 1.A – 2.B – 3.A – 4.B – 5.B – 6.B – 7.A – 8.A – 9.B – 10.B

2. Bài bác tập phân chia động từ

I (be) ________ at school at the weekend.She (not study) ________ on Friday.My students (be not) ________ hard working.He (have) ________ a new haircut today.I usually (have) ________ breakfast at 7.00.She (live) ________ in a house?
Where (be)____ your children?
My sister (work) ________ in a bank.Dog (like) ________ meat.She (live)________ in Florida.

Đáp án: 1. Am – 2. Doesn’t study – 3. Aren’t – 4. Has – 5. Have – 6. Lives – 7. Are – 8. Works – 9. Likes – 10. Lives

VII. Lời Kết

Thì lúc này đơn là một trong những thì dễ sử dụng và thông dụng độc nhất vô nhị trong tiếng Anh. Hi vọng rằng nội dung bài viết trên giúp ích được cho chính mình trong quá trình học tiếng Anh với luyện thi IELTS, TOEIC. Chúc các bạn đạt được nhiều điểm số thật cao trong các kỳ thi sắp tới tới. Nếu như bạn có câu hỏi hay góp sức để bầy mình cải thiện, hãy phản hồi ngay phía bên dưới cho bọn chúng mình biết nhé!