Hộ khẩu thường trú tiếng anh là gì

      11
Persons having permanent residency still require immigration control if they do not have right of abode.

Bạn đang xem: Hộ khẩu thường trú tiếng anh là gì


Ngoài ra, thành phố còn có 1,27 triệu người nhập cư không có hộ khẩu, tổng dân số là 11,59 triệu người.
In addition, the city had 1.27 million non-resident migrants, for a total population of 11.59 million.
Theo cuộc điều tra dân số Áo năm 1910, thành phố đã có 30.762 người, 29.587 người trong số họ có hộ khẩu thường trú ở đó.
According to the Austrian census of 1910, the town had 30,762 inhabitants, 29,587 of whom had permanent residence there.
-Từng bước cải cách hệ thống hộ khẩu, nhằm tách chức năng quản lý nhân khẩu với khả năng tiếp cận các dịch vụ công.
* Phased reform of the ho khau (household) system, separating its registration function from access to public services.
Vào ngày 3 tháng 9 năm 2012, Doraemon được trao hộ khẩu chính thức tại thành phố Kawasaki, đúng 100 năm trước khi nhận vật này sẽ ra đời.
On September 3, 2012, Doraemon was granted official residence in the city of Kawasaki, one hundred years before he was born.
Chế độ hộ khẩu cần tiến triển dần thành chế độ cư trú, cung cấp dịch vụ công tiêu chuẩn tối thiểu cho mọi người dân.
The hukou system needs to evolve into a residency system providing a minimum standard of public service to all residents.
Khoảng 13 triệu cư dân của thành phố vào năm 2013 đã có giấy phép hộ khẩu địa phương, cho phép họ được thường trú tại Bắc Kinh.
About 13 million of the city"s residents in 2013 had local hukou permits, which entitles them to permanent residence in Beijing.
Cho đến năm 1983, chính phủ Trung Quốc, thông qua hộ khẩu, đã hạn chế rất nhiều khả năng công dân của họ di cư trong nội bộ.
Until 1983, the Chinese government, through the hukou system, greatly restricted the ability of their citizens to internally migrate.
Inoue sinh ra tại tỉnh Kumamoto, là con trai thứ ba của một cảnh sát, tuy nhiên hộ khẩu thường trú của ông là ở tỉnh Kochi.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tập Thể Dục Buổi Sáng Thường Xuyên (7 Lý Do)? Tại Sao Nên Tập Luyện Thể Dục Thể Thao Mỗi Ngày


Inoue was born in Kumamoto prefecture as the third son of a local police officer; however, he listed his official residence as Kōchi Prefecture.
Mức lương hộ khẩu trung vị trong ba năm từ 2002 đến 2004 là $55.914, đứng hạng năm trong Hoa Kỳ và hạng nhất trong 36 tiểu bang không nằm ở ven biển Đại tây dương.
The three-year median household income from 2002 to 2004 was $55,914, ranking fifth in the U.S. and first among the 36 states not on the Atlantic coast.
Báo cáo cũng đề xuất các biện pháp nhằm giảm bớt sự khác biệt trong tiếp cận dịch vụ và việc làm giữa những người có hộ khẩu thường trú và tạm trú.
The report also suggests to reduce differences in service and employment access between those with permanent and temporary registration status.
Ghi chép lịch sử tồn tại của một số bộ xuất khẩu của Poitous từ Pháp đến Mỹ trong thế kỷ 20 và đầu 19, trong đó có một hộ khẩu năm 1910 của 10 con lừa.
Historical records exist of several sets of exports of Poitous from France to the US during the 19th and early 20th centuries, including a 1910 import of 10 donkeys.
Hệ thống hộ khẩu ra đời từ 50 năm trước như là một biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trậ tự xã hội, kế hoạch hóa kinh tế và quản lý di cư.
The ho khau system began 50 years ago as an instrument of public security, economic planning, and control of migration.
Cũng như các nơi khác ở Trung Quốc, hệ thống đăng ký hộ khẩu (hukou) hạn chế người di cư tiếp cận nhà ở, cơ sở giáo dục và các lợi ích công cộng khác.
As with elsewhere in the People"s Republic of China, the household registration system (hukou) limits migrants" access to residences, educational institutions and other public benefits.
8 triệu cư dân còn lại có giấy phép hộ khẩu ở nơi khác và không đủ điều kiện để nhận một số lợi ích xã hội được cung cấp bởi chính quyền thành phố Bắc Kinh.
The remaining 8 million residents had hukou permits elsewhere and were not eligible to receive some social benefits provided by the Beijing municipal government.
“Nghiên cứu này chỉ ra rằng hệ thống hộ khẩu tạo ra bất bình đẳng cơ hội cho người dân Việt Nam,” ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
“This study shows that the ho khau system has created inequality of opportunity for Vietnamese citizens,” said Achim Fock, the World Bank’s Acting Country Director for Vietnam.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M