Hộ khẩu thường trú tiếng anh là gì

      123
Persons having permanent residency still require immigration control if they vày not have sầu right of abode.

Bạn đang xem: Hộ khẩu thường trú tiếng anh là gì


Bên cạnh đó, đô thị còn có 1,27 triệu người nhập cư không có hộ khẩu, tổng dân sinh là 11,59 triệu con người.
In addition, the thành phố had 1.27 million non-resident migrants, for a total population of 11.59 million.
Theo cuộc khảo sát dân số Áo năm 1910, thành thị vẫn tất cả 30.762 bạn, 29.587 bạn trong số bọn họ bao gồm hộ khẩu thường xuyên trú sống kia.
According to lớn the Austrian census of 1910, the town had 30,762 inhabitants, 29,587 of whom had permanent residence there.
-Từng bước cải tân khối hệ thống hộ khẩu, nhằm bóc chức năng cai quản nhân khẩu với kĩ năng tiếp cận những hình thức công.
* Phased resize of the ho khau (household) system, separating its registration function from access khổng lồ public services.
Vào ngày 3 mon 9 thời điểm năm 2012, Doraetháng được trao hộ khẩu ưng thuận tại đô thị Kawasaki, đúng 100 năm kia khi dấn đồ dùng này vẫn Thành lập và hoạt động.
On September 3, 2012, Doraetháng was granted official residence in the đô thị of Kawasaki, one hundred years before he was born.
Chế độ hộ khẩu yêu cầu tiến triển dần thành cơ chế trú ngụ, cung cấp dịch vụ công tiêu chuẩn tối tgọi mang đến rất nhiều fan dân.
The hukou system needs khổng lồ evolve into a residency system providing a minimum standard of public service khổng lồ all residents.
Khoảng 13 triệu người dân của thị thành vào năm trước đó đã có giấy phép hộ khẩu địa phương, được cho phép họ được thường xuyên trú tại Bắc Kinc.
About 13 million of the city"s residents in 2013 had local hukou permits, which entitles them khổng lồ permanent residence in Beijing.
Cho mang lại năm 1983, cơ quan chỉ đạo của chính phủ China, thông qua hộ khẩu, đã tiêu giảm rất nhiều tài năng công dân của họ di trú vào nội bộ.
Until 1983, the Chinese government, through the hukou system, greatly restricted the ability of their citizens lớn internally migrate.
Inoue có mặt tại tỉnh giấc Kumamoto lớn, là con trai sản phẩm công nghệ bố của một công an, tuy nhiên hộ khẩu thường xuyên trú của ông là làm việc tỉnh giấc Kobỏ ra.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tập Thể Dục Buổi Sáng Thường Xuyên (7 Lý Do)? Tại Sao Nên Tập Luyện Thể Dục Thể Thao Mỗi Ngày


Inoue was born in Kumamolớn prefecture as the third son of a local police officer; however, he listed his official residence as Kōbỏ ra Prefecture.
Mức lương hộ khẩu trung vị trong ba năm từ bỏ 2002 mang lại 2004 là $55.914, đứng hạng năm trong Hoa Kỳ và hạng duy nhất vào 36 tè bang ko nằm ở ven bờ biển Đại tây dương.
The three-year median household income from 2002 to 2004 was $55,914, ranking fifth in the U.S. and first aao ước the 36 states not on the Atlantic coast.
Báo cáo cũng đề xuất những giải pháp nhằm mục đích giảm bớt sự khác biệt vào tiếp cận các dịch vụ với việc làm cho trong số những người dân có hộ khẩu thường trú với trợ thời trú.
The report also suggests to reduce differences in service và employment access between those with permanent & temporary registration status.
Ghi chxay lịch sử hào hùng trường thọ của một trong những bộ xuất khẩu của Poitous trường đoản cú Pháp đến Mỹ vào núm kỷ 20 cùng đầu 19, trong số đó gồm một hộ khẩu năm 1910 của 10 nhỏ lừa.
Historical records exist of several sets of exports of Poitous from France khổng lồ the US during the 19th & early 20th centuries, including a 1910 import of 10 donkeys.
Hệ thống hộ khẩu thành lập và hoạt động từ 50 năm ngoái nlỗi là một trong phương án nhằm mục đích bảo đảm an toàn an toàn trậ tự làng hội, kế hoạch hóa kinh tế tài chính với cai quản di trú.
The ho khau system began 50 years ago as an instrument of public security, economic planning, and control of migration.
Cũng như những địa điểm không giống nghỉ ngơi China, khối hệ thống đăng ký hộ khẩu (hukou) giảm bớt bạn di trú tiếp cận nhà tại, cửa hàng giáo dục với những tác dụng chỗ đông người khác.
As with elsewhere in the People"s Republic of Trung Quốc, the household registration system (hukou) limits migrants" access khổng lồ residences, educational institutions và other public benefits.
8 triệu người dân sót lại bao gồm bản thảo hộ khẩu sinh sống chỗ khác cùng không được điều kiện nhằm nhận một số lợi ích làng mạc hội được hỗ trợ vày tổ chức chính quyền thị trấn Bắc Kinch.
The remaining 8 million residents had hukou permits elsewhere & were not eligible khổng lồ receive some social benefits provided by the Beijing municipal government.
“Nghiên cứu vớt này cho rằng khối hệ thống hộ khẩu tạo nên bất đồng đẳng thời cơ cho người dân đất nước hình chữ S,” ông Achyên ổn Foông xã, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới trên VN cho biết.
“This study shows that the ho khau system has created ineunique of opportunity for Vietnamese citizens,” said Achlặng Foông xã, the World Bank’s Acting Country Director for Vietnam giới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M