Học kỳ tiếng anh là gì

      39

Từ vựng giờ Anh về chủ đề giáo dục và đào tạo sẽ giúp các bạn nói về định kỳ học của mình, ngôi trường mình đã học, môn học mình sẽ theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.Bạn vẫn xem: học tập kỳ giờ anh là gì

Đang xem: học kỳ tiếng anh là gì


*

6.

Bạn đang xem: Học kỳ tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức lấy bạn học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (việc làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông


*

▪ huấn luyện theo giáo trình có sẵn.

▪ làm việc tại nhà, không đề xuất đi lại.

▪ thời gian giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn cho vấn đề dạy học tập online.

▪ yêu thương cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng mang đến từng học tập viên khác nhau.

Xem thêm: " Every Single Day Là Gì ? What Is The Meaning Of Every Single Day Là Gì

▪ dựa vào mục tiêu, đặc thù từng ngành vấn đề của học viên.

▪ Học hồ hết lúc rất nhiều nơi, thời gian linh động.


*

▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm ghê nghiệm đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ cam kết đầu ra bằng văn bản.

▪ học tập lại MIỄN PHÍ mang lại khi xong xuôi đầu ra.

▪ tặng ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế cùng tài liệu trong quy trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, bên trên 900 Toeic.


*

A/an/the là đều từ không còn sức rất gần gũi trong giờ đồng hồ anh, chúng được hotline là mạo từ. Tất cả 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác minh và mạo trường đoản cú xác định.


ttmn.mobi Learning System – hệ thống học giờ đồng hồ Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người mới bắt đầu.

Social network


Đăng ký kết nhận tin

Để nhận tin tức về các sự kiện quan trọng đặc biệt và tài liệu học tập tiếng Anh giao tiếp miễn phí. Các bạn hãy để lại cho shop chúng tôi thông tin liên lạc.