Kim chỉ nam tiếng anh là gì

      50
Là đồ đệ Chúa Giê-su, chúng ta xem sự lý giải khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam cho đời sống mình.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh là gì


Ý tưởng cơ bạn dạng làm kim chỉ nam cho các phương thức ví dụ khôi phục quốc gia lại không thể mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .
Ý tưởng cơ bạn dạng làm kim chỉ nam cho những phương thức cụ thể khôi phục nước nhà lại không còn mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .
“Việc rắc rối với việc sử dụng tay nghề làm một kim chỉ nam là bài xích thi sau cuối thường mang đến trước và rồi new đến bài học.”
“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first và then the lesson.”
Các ngôi trường kim chỉ nam được yêu thích bởi những bậc cha mẹ và học viên mà từng bỏ tránh những trường học unique thấp và bạo lực trường học.
Magnet schools are popular with parents and students that wish to escape low-performing schools và school violence.
Đến thân thập niên 1990 những trường kim chỉ nam không còn giữ mục tiêu này nữa mà núm vào đó tập trung vào vấn đề cãi thiện phẩm chất giáo dục của những trường.
By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration & instead focused on improving educational quality of schools.
Đúng vậy, dù không có Phao-lô lẫn Ê-sai bằng xương bằng thịt sống cùng, chúng ta có các sách bởi vì họ viết đằng sau sự soi dẫn để gia công kim chỉ nam.

Xem thêm: Freight Cost Là Gì? Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Chi Phí Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì ?


Yes, although we bởi vì not have Paul or Isaiah with us in person, we vì have their inspired writings to lớn guide us.
Chứng ngôn của tớ về phúc âm phục sinh của Chúa Giê Su Ky đánh đã được dùng như một kim chỉ nam và một nguồn lệ thuộc trong cuộc sống đời thường của tôi.
Phúc âm phục hồi mang đến cho bọn họ kim chỉ nam của kế hoạch hạnh phúc và một bộ động cơ để gọi và thực hành thực tế tính từ chủ và né tránh sự cám dỗ.
The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness và an incentive to lớn understand & exercise self-control & avoid temptation.
Đảng cùng sản Việt Nam xác minh lấy nhà nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hcm là kim chỉ nam đến mọi hành vi và thành công của phương pháp mạng Việt Nam.
The Communist party of Vietnam identified Marxism–Leninism và Ho bỏ ra Minh"s thought as the guideline for all actions and victories of the Vietnamese revolution.
Rolf-Michael bảo rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của gia đình anh, chỉ mang đến họ đi đúng hướng bởi câu này khuyên ta dành riêng ưu tiên mang đến những vận động thiêng liêng.
Rolf-Michael says that Matthew 6:33, which exhorts us lớn give priority khổng lồ spiritual pursuits, is his family’s “compass,” pointing them in the right direction.
Chúng ta không cần phải nhớ một văn bản gồm vô số luật lệ để hướng dẫn mọi hành động của mình, do tình yêu thương so với Đức Chúa Trời đã là kim chỉ nam.
We do not need to memorize an extensive code of rules to lớn direct our every act; our love for God guides us.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M