Ngành hàng không tiếng anh là gì

      38

Cho mặc dù cho là người đang thao tác làm việc tại các vị trí trong nghành nghề dịch vụ Hàng không, xuất xắc là du khách tham gia thương mại & dịch vụ thì chúng ta đều đề nghị trang bị đến mình một số từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành sản phẩm không cơ bản.

Bài viết sau đây Topica sẽ ra mắt cho các bạn một số trường đoản cú vựng phổ cập nhất, giúp chúng ta có thể tự tin rộng trong công việc hay trong ngẫu nhiên hành trình như thế nào nhé.

Bạn đang xem: Ngành hàng không tiếng anh là gì

Tải ngay bộ tài liệu giờ đồng hồ Anh siêng ngành

1. Trường đoản cú vựng giờ anh siêng ngành sản phẩm không tại đại lý/phòng vé

Các đoạn hội thoại trong lĩnh vực thường ra mắt tại chống vé và cửa hàng đại lý bán vé. Ngoài ra, những từ vựng thuộc các đoạn hội thoại này thường rất dễ dàng và đơn giản và dễ sử dụng cũng giống như thông dụng. Bởi vậy, khi bắt đầu học từ bỏ vựng về giờ đồng hồ Anh chăm ngành mặt hàng không, bạn cũng có thể tìm hiểu các cụm từ tương quan đến quy trình mua vé bên dưới đây.

Xem thêm: Star - Giải Vở Bài Tập Giáo Dục Công Dân 9

Reservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗ

Booking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng để chỗ

Business class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu mến gia

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thông

Fare /fer/: giá chỉ vé

Tax /tæks/: Thuế

One way /ˌwʌnˈweɪ/: một lượt

Advance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện download vé trước

Arrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/:  Điểm đến

Cancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /:  Hủy hành trình

Cancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ :  Điều kiện bỏ vé

Capacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/:  Giới hạn số lượng khách (hoặc hành lý) được siêng chở bên trên 1 chuyến bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /:  Hãng sản phẩm không

Change /tʃeɪndʒ/:  Thay thay đổi vé (ngày, giờ bay)

Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình dài vòng kín (khứ hồi)

Departure/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /:  Điểm khởi hành

Double xuất hiện jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở kép

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng diện tích lớn (hạng ghế trên lắp thêm bay)

Fare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá bán Fee Phí

Fuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/:  Phụ phí tổn nhiên liệu (xăng dầu)

Go show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi vội tại trường bay (không đặt chỗ trước)

High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ :  Mùa cao điểm

Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh vào (chuyến về)

Journey/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trình

Mileage /maɪ.lɪdʒ/ :  Dặm bay

Mileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cung cấp số dặm cất cánh đã đi

No show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ địa điểm (khách bỏ chỗ không báo trước mang lại hãng HK)

One way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá vé 1 chiều

Out of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé không nên trình tự khoảng bay

Outbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay ra quốc tế (chuyến đi)

Passenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/:  Hành khách

Penalty /ˈpen.əl.ti /:  Điều khiếu nại phạt

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụng

Promotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mại

Re-book/ re-booking: Đặt lại vé

Refund /riː.fʌnd/ :  Hoàn vé

Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/:  Thay đổi hành trình

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khứ hồi

Void /vɔɪd /:  Hủy vé (làm mất hiệu lực thực thi hiện hành vé và giá trị vé)

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụng

Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/:  Điều kiện tiêu giảm của giá vé

Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/:  Gia hạn hiệu lực hiện hành vé

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồi

Shoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ :  Mùa giữa du lịch và rẻ điểm

Single xuất hiện jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở đơn

Surcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thu

Terminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/:  Cổng, công ty ga đi hoặc mang lại tại sảnh bay

Ticket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/:  Điều kiện ủy quyền vé

Ticket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/:  Đổi vé

*

Học trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành sản phẩm không mỗi ngày

2. Trường đoản cú vựng tiếng anh chuyên ngành mặt hàng không trên quầy làm thủ tục

Một vào những địa điểm cần thực hiện tiếng Anh khác đó đó là tại quầy làm thủ tục. Một số trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành mặt hàng không tại quầy làm giấy tờ thủ tục mà bạn cũng có thể tham khảo như:

Code /koʊd/: mã (đặt chỗ)

Help-desk: Trợ giúp

Check-in /tʃek.ɪn/:  Làm thủ tục

Procedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tục

Embassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quán

Flight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/:  Tờ vé máy cất cánh (thể hiện thông tin số vé, thương hiệu khách, khoảng bay, giá bán vé cùng thuế)

Stopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm dừng trong hành trình (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)

Transfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/:  Điểm trung chuyển

Transit /træn.zɪt/: Điểm trung gửi (không quá 24 tiếng)

Validity /vəˈlɪd.ə.t̬i/:  Hiệu lực của vé

Ví dụ:

A one-day stopover in TaiwanDịch: Điểm dừng một ngày trên Đài Loan 

Baggage that is lost or damaged in transit Dịch: tư trang bị mất hoặc hư trong quy trình quá cảnh

3. Từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành hàng không tại quầy khám nghiệm an ninh

Tại quầy kiểm tra bình yên mặc mặc dù khá ít phải áp dụng đến giờ đồng hồ Anh giao tiếp, nhưng cũng có một vài trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành hàng không mà bạn cần phải lưu ý như sau:

Luggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lý

Accompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ em đi cùng

Accompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ em sơ sinh đi cùng

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: Quy định về an toàn

Ví dụ:

Please, check your luggage at the desk.Xin mời kiểm soát hành lý của người tiêu dùng tại bàn.

4. Tự vựng tiếng anh siêng ngành mặt hàng không trên lắp thêm bay

Cuối thuộc là giờ Anh siêng ngành Hành ko trên trang bị bay, việc biết giờ Anh chăm ngành hoàn toàn có thể giúp bạn bảo đảm an toàn được các quyền lợi của mình cũng như phát âm được thông tin và trả lời bay bình an từ những nhân viên sản phẩm không. Một số từ vựng mà bạn cũng có thể tham khảo như

Aisle seat /aɪl sit/: Ghế ngồi sát lối đi

Alternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/:  Thay thế

Diet meal /daɪət mil/:  Ăn kiêng

Discount /dɪs.kaʊnt/: Giảm giá

Vegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chay

Window seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: số ghế gần cửa ngõ sổ

Ví dụ:

Would you lượt thích a window seat or an aisle seat?Bạn muốn ở phần gần hành lang cửa số hay phía lối đi?

Hy vọng nội dung bài viết đã sở hữu đến cho mình một nguồn từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành hàng không cơ bạn dạng và có lợi nhất. Nếu như khách hàng đang do dự về giải pháp trau dồi trường đoản cú vựng tác dụng và giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí thời gian, hãy cùng sát cánh cùng với TOPICA Native để tìm hiểu các phương pháp học hiệu quả nhất dành cho người đi có tác dụng ngay tại đây nhé!