Nhập học tiếng anh là gì

      470
Nhập học tập giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu ngôi trường của sinc viên Khi trúng tuyển chọn vào những ngôi trường ĐH trải qua trực tiếp giỏi trực tuyến đường.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì


Nhập học giờ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học tập được trường thông tin trước đến sinch viên Lúc nhập học tập.

*

Khi học sinh được trúng tuyển vào các trường học sinh nguyện vọng. Các trường đại gọc đã gửi giấy báo trúng tuyển với ngày nhập học mang đến học viên.

Từ vựng giờ Anh chủ đề giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ dạy dỗ.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Bộ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm bộ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào chế tạo ra.

Pass /pæs /: Điểm mức độ vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm tương đối.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

Xem thêm: Đậu Bắp Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Các Loại Rau Củ Trong Tiếng Anh

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học tập.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

Một số chủng loại câu giờ đồng hồ Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 & 2006.

Do kỹ năng tiếp cận dạy dỗ tăng lên, xác suất nhập học tăng gấp đôi từ năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 khổng lồ 2015.

Tỷ lệ nhập học các lớp giờ đồng hồ Trung làm việc cung cấp ĐH đã tiếp tục tăng 51% từ năm 2002 mang lại năm năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng hợp vì giáo viên trung trung ương tiếng Anh ttmn.mobi.