Nóng tính tiếng anh là gì

      24
Below are sample sentences containing the word "nóng tính" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nóng tính", or refer to the context using the word "nóng tính" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Nóng tính tiếng anh là gì


1. Ế, sao nóng tính thế.

Let's not be too hasty.

2. Chúng tôi là một dân tộc nóng tính.

We are an angry nation.

3. Trông ngươi hệt một thằng oắt con nóng tính.

You look like an angry little boy.

4. 24 Đừng giao du với kẻ hay nóng tính

24 Do not keep company with a hot-tempered man

5. Vì vậy, tôi ngày càng nóng tính và hung hãn.

As a result, I became increasingly angry and violent.

6. * Kiên nhẫn trái với nóng tính, nóng nảy, cố chấp

* Patience versus short-tempered, hotheaded, intolerant

7. Những người nóng tính thường trút giận bằng lời lăng mạ.

People who are quick-tempered often express their anger with abusive speech.

8. 12 Những người nóng tính thường trút giận bằng lời lăng mạ.

12 People who are quick-tempered often express their anger with abusive speech.

9. Đây là loại hải cẩu ăn cua, răng sắc và khá nóng tính.

The seal is a crabeater, sharp-toothed and feisty.

10. Ông miêu tả Nero như một người đua đòi, nóng tính và buồn bã.

Xem thêm: Vì Sao Tháng Củ Mật Là Gì ? Vì Sao Tháng Chạp Lại Được Gọi Là Tháng Củ Mật

He describes Nero as a spoiled, angry and unhappy man.

11. Shugo là người nóng tính, và Mihoko trả đũa mỗi khi anh bắt lỗi cô.

Shugo was short-tempered, and Mihoko shot back every time he found fault with her.

12. 16 Để thí dụ: Một trưởng lão có vợ không tin đạo và rất nóng tính.

16 To illustrate: There was an elder who had a very ill-tempered unbelieving wife.

13. Cha anh là một binh sĩ dễ nóng tính và lấn át gia đình bằng bạo lực.

His father, who was a soldier with a quick temper, dominated his family with violence.

14. Chị muốn đợi cửa nhà vệ sinh của chị trong lúc một gã nóng tính, tóc tai bờm xờm đọc báo trên troilet.

I want to be waiting outside my own bathroom while some bad-tempered fella with hair growing out of his ears reads the newspaper on the toilet.

15. Thí dụ, một thiếu niên 14 tuổi ở thành phố Nữu-ước thường xuyên nóng tính và luôn luôn kiếm cớ gây chuyện đánh nhau.

For example, a 14-year-old boy in New York City was constantly in an angry mood and always getting into fights.

16. Chó săn gấu mèo Anh Quốc có thể dễ bị quá nóng tính trong khi săn lùng trong những tháng mùa hè ở miền Nam Hoa Kỳ.

English Coonhounds can be prone to overheating while on coon hunts during the summer months in the Southern United States.

17. Sir William, một người đàn ông lập dị và thường nóng tính, là một người vẽ màu nước tài năng và là nhà sưu tập của trường phái Ấn tượng.

Sir William, an eccentric and often foul-tempered man, was a talented watercolourist and collector of Impressionists.