Phản ứng trùng hợp là gì

      45

– Phản ứng trùng hợp (addition polymerization) hay còn gọi là phản ứng trùng hợp chuỗi’ là phản ứng tạo thành polymer có mắt xích cơ bản cấu tạo tương tự với monomer tham gia phản ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng trùng hợp là gì

Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu về phản ứng trùng hợp anken – điều chế và ứng dụng của anken các em nhé!

I. Khái niệm Polime

– Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Thí dụ: Polietilen:

(-CH2-CH2-}n, nilon-6: (-NH5-CO-)n.

– Hệ số n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa, n càng lớn, phân tử khối của polime càng cao.

– Các phân tử như:

CH2=CH2, H2N5COOH,…

phản ứng với nhau để tạo nên polime được gọi là monome.

– Tên của polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome. Nếu tên của monome gồm 2 cụm từ trở lên thì tên đó được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Thí dụ: polietilen: (-CH2-CH2-}n; poli(vinyl clorua): (-CH2CHCl-}n

*
*

Đây là phản ứng quan trọng điều chế alcohol bậc 1 & 2 từ alkene, ngược với sản phẩm Maccopnhicop.

5, Phản ứng hydro hóa

Xúc tác thường dùng: Ni, Pd, Pt

CnH2n + H2 →(Ni, to) CnH2n+2

Ví dụ:

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

*Lưu ý khi làm bài tập:

– Tỉ khối của hỗn hợp khí sau phản ứng bao giờ cũng tăng (do số mol khí giảm còn khối lượng thì không đổi), do đó ntrước.Mtrước = nsau.Msau.

Xem thêm: Vì Sao Nói Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với, Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội

– n khí giảm = nH2 đã tham gia phản ứng. Chú ý áp dụng bảo toàn khối lượng, bảo toàn H, bảo toàn C.

6, Phản ứng oxy hóa

Phản ứng không gây cắt mạch C=C,

Oxy hóa bằng ddịch KMnO4 loãng (pH7, 0oC )

3C2H4+4H2O+2KMnO4 → 2KOH+2MnO2+3C2H4OH2

Oxy hóa bằng ddịch KMnO4 đậm đặc, to cao

Phản ứng gây cắt mạch C=C, sản phẩm là carboxylic axit

5CH3-CH=CH-CH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4→ 10CH3COOH +8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O

Tương tự với K2Cr2O7

3 CH3CH=CHCH3 + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 → Cr2SO43 + K2SO4 + 3 CH3COCH2CH3 + 4 H2O

Oxy hóa bằng ozone

Phản ứng gây cắt mạch C=C

– Sản phẩm là carbonyl (khác KMnO4 đđ)

– Lưu ý: dễ dàng oxy hóa carbonyl thành carboxylic acid sản phẩm cuối là acid!!!

7. Phản ứng polyme hóa (Phản ứng trùng hợp)

Phản ứng trùng hợp tạo polyme dưới tác dụng của ánh sáng, nhiệt độ cao, xúc tác .

Phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn (hợp chất cao phân tử).

Ví dụ:

nCH2=CH2 → -CH2–CH2-n (Polietylen hay nhựa PE)

nCH2=CH–CH3 → -CH2–CHCH3-n (Polipropilen hay nhựa PP)

V. Phương pháp điều chế

– Polime thường được điều chế theo hai loại phản ứng là trùng hợp và trùng ngưng.

1. Phản ứng trùng hợp

– Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).

– Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội như CH2=CH2, CH2=CHC6H5, CH2=CH-CH=CH2, … hoặc là vòng kém bền có thể mở ra như:

2. Phản ứng trùng ngưng

– Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O).

– Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng. Thí dụ như các monome ở phản ứng trên là:

HOOC-C6H4-COOH; HO-CH2-CH2-OH

VI. Ứng dụng

– Polime có nhiều ứng dụng như làm các loại vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: Chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán.