Rau mầm tiếng anh là gì

Ghi ghi nhớ những từ vựng giờ Anh về rau xanh hoa quả hạt với các loại các gia vị hay gặp mặt vào cuộc sống, bài xích tổng hợp của Zicxa books rất không thiếu thốn và cụ thể đi kèm phiên âm giúp cho bạn học tập giờ anh kết quả rộng.


*

*

Asparagus / ə"spærəgəs/: măng tây

Broccoli / "brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá đỗ

Bamboo shoot / bæm"bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt "skwɒ∫/: bí rợ hồ nước lô

Bok choy /bɒk "t∫ɔi/: rau cải thìa

Bitter gourd /"bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /"bazəl/: rau củ húng quế

Cauliflower / "kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / "kæbidʒ/: rau củ bắp cải

Celery / "sələri /: rau nên tây

Cress /kres/: rau củ mầm

Coriander / ,kɒri"ændə/: cây rau củ mùi

Chinese cabbage /,t∫ai"ni:z "kæbidʒ /: rau củ cải thảo

Chives / "t∫aives/: rau củ hẹ

Dill / dil/: rau thì là

Escarole / "eskərəʊl/: rau củ má / rau diếp xoăn

Fennel / "fenl/: rau củ thì là

Gourd / guəd/: quả bầu

Green vegetable /gri:n "vedʒtəbl/: rau xanh xanh

Horse – radish / "hɔ:srædi∫/: cải gia vị

Corn / kɔ:n /: bắp ngô

Chayote / "t∫ajəuti/: trái su su

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau củ ngót

Lettuce /’letis/: rau xanh xà lách

Loofah / "lu:fə/: trái mướp

Mushroom / "mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləbố "spini:dʒ /: rau mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau xanh túng xanh/ túng bấn đao

Mustard green /"mʌstəʌd gri:n /: rau cải cay

Olive sầu / "ɒliv/: trái ô – liu

Cucumber / "kju:kʌmbə/: trái dưa chuột

Polygonum / pɔ"ligənəm/: rau xanh răm

Pumpkin / "pʌmpkɪn /: quả túng ngô

Pak choy / pa:k "t∫ɔi/: rau cải thìa

Parsnip / "pa:snip/: củ cải

Purslane/ "pə:slən/: rau sam

Parsley / "pa:sli/: rau xanh mùi tây/ rau ngò tây

Squashes / skwɒ∫es/: quả bí

Sargasso / "sɑ:"gæsou /: rau mơ

Sweet potalớn bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau củ lang

Seaweed / "si:wi:d/: rong biển

Spinach / "spini:dʒ/: rau chân vịt/ rau củ bi –a

Swiss chard / swis "t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

Tomakhổng lồ / tə"meɪtoʊ /: quả cà chua

Turnip / "t3:nip/: củ cải

Water cress / "wɔːtər kres/: rau củ cải xoong

Water morning glory / "wɔːtər ,mɔːrnɪŋ "ɡlɔːri/: rau muống

Radish / "rædɪʃ /: cải củ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Zucchini /zʊ"ki:ni/: túng thiếu ngồi

Từ vựng giờ anh những loại củ

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Aubergine / "əʊbədʒi:n/: cà tím

Carrot / "kærət/: củ cà rốt

Egg – plant / "egplɑ:nt /: cà tím

Kohlrabi / ,kəʊl"ra:bi/: củ su hào

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Potato lớn / pəˈteɪtoʊ /: khoai phong tây

Sweet potato / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai lang

Yam / jæm /: khoai

Taro / "ta:rəʊ/: khoách sọ

Từ vựng tiếng anh các loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/: phân tử hạnh nhân

Brazil nut /brə’zil’ nʌt/: phân tử quả hạch Brazil

Cashew /kæ’ʃu:/: hạt điều

Chestnut /’tʃesnʌt/: hạt dẻ

Chia seed /si:d/: phân tử chia

Flax seed /’flæks si:d/: hạt lanh

Hazelnut /’heizl nʌt/: phân tử phỉ

Hemp seed /hemp si:d/: hạt gai dầu

Kola nut /’koulə nʌt/: hạt cô la

Macadamia nut /mə’kædəmia nʌt/: hạt mắc ca

Peanut /’pi:nʌt/: phân tử lạc

Pecan /pi’kæn/: hạt hồ đào

Pine nut /pain nʌt/: hạt thông

Pistachio /pis’tɑ:ʃiou/: phân tử dẻ, phân tử dẻ cười

Pumpkin seed /’pʌmpkin si:d/: phân tử bí

Walnut /’wɔ:lnət/: hạt/trái óc chó

Từ vựng giờ anh những nhiều loại đậu

Blaông xã bean / bælk bi:n/: đậu đen

Bean /bi:n/: đậu

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Okra / "ɔkrə /: đậu bắp

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Từ vựng về các loại gia vị

Spices /spaɪs/: gia vị

Sugar /"ʃʊɡər/ : đường

Salternative text /sɔ:lt/ : muối

Pepper /"pepər/ : hạt tiêu

MSG (monosodium glutamate) /mɑ:nə"soʊdiəm "ɡlu:təmeɪt/ : bột ngọt

Vinegar /"vɪnɪɡər/ : giấm

Fish sauce /fɪʃ.sɔːs/ : nước mắm

Soy sauce /"sɔɪ "sɔːs/ (hay soya sauce) : nước tương

Mustard /"mʌstərd/ : mù tạc

Spices /spaɪs/ : gia vị

Garlic /"ɡɑːrlɪk/ : tỏi

Chilli /"tʃɪli/ : ớt

Curry powder /"kɜːri .ˈpaʊdər/ : bột cà ri

Pasta sauce /"pɑːstə .sɔːs/ : nóng cà chua làm bếp mì Ý

Cooking oil /"kʊkɪŋ.ɔɪl/ : dầu ăn

Olive oil /"ɑːlɪv.ɔɪl/ : dầu ô liu

Salsa /"sɑːlsə/ : xốt cay chua (nguồn gốc xuất xứ từ Mexico)

Salad dressing /"sæləd."dresɪŋ / : dầu giấm

Green onion /ɡriːn."ʌnjən/ : hành lá

Mayonnaise /"meɪəneɪz/ : xốt mayonnaise

Ketchup /"ketʃəp/ : xốt quả cà chua (tuyệt tương cà)

Clove sầu of garlic /kloʊv əv ˈɡɑːrlɪk/: tnghiền tỏi, nhánh tỏi

Ginger /ˈdʒɪndʒər/: gừng

Herb /"hɜ:b/: rau củ thơm

Onion /"ʌniən/: hành tây

Spring onion / spriŋ "ʌniən/: hành lá

Red pepper / red "pepə/: ớt đỏ

Shallot /ʃə"lɔt/: củ hành ta

Turmetic /ˈtɜːrmərɪk/: nghệ

Cilantro /sɪˈlæntroʊ/: nlô rí

Danh sách trường đoản cú vựng giờ Anh về rau củ quả trên chúng ta thấy thay nào? ví như cần bổ sung câu chữ nội dung bài viết hãy comment dưới bài bác viêt nhé.


Chuyên mục: Kiến Thức