Sau danh từ là từ loại gì trong tiếng anh

      46

Từ một số loại Tiếng Anh tất cả 5 loại chính là: Danh từ, hễ từ, tính từ, trạng từ, giới từ, từ hạn định.Bạn vẫn xem: Sau danh từ là từ các loại gì trong tiếng anh

Tiếng Anh cũng tương tự các thứ tiếng khác, nó có nhiều từ ngữ không giống nhau. Vì vậy người ta đề xuất bỏ gần như từ này vào trong những loại từ khác nhau.

Bạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì trong tiếng anh

Mỗi từ nhiều loại Tiếng Anh này đóng góp một vai trò cùng chức năng đơn lẻ trong câu. Nếu còn muốn sử dụng giờ đồng hồ Anh tốt hơn, chúng ta cần biết các từ ngữ thuộc số đông từ nhiều loại nào cùng có công dụng gì.

Việc xác định từ loại Tiếng Anh thường tạo “bối rối” cho không hề ít bạn. Vì chưng vậy hôm nay ttmn.mobi English Center sẽ giúp các bạn “Thông” não kỹ năng về từ nhiều loại Tiếng Anh qua bài bác tổng hợp sau đây.

Let’s check it out!!!


*

Từ loại trong tiếng Anh – ttmn.mobi English Center

1. Danh từ tiếng Anh

Định nghĩa

Danh tự trong giờ đồng hồ Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh từ là cái từ nhưng mà chỉ ra chiếc “danh”. Danh là “tên”, y hệt như “biệt danh” tốt “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tại tượng,..

Vị trí của danh từ vào câu

Danh từ làm chủ ngữ trong câu

Thường đứng ở đầu câu với sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ tên riêng, tiên phong câu với sau danh từ bỏ chỉ thời gian là Yesterday, đóng vai trò làm chủ ngữ.

Danh từ đứng sau tính từ

Danh trường đoản cú đi sau những tính từ mua như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc những tính từ khác ví như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học viên của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ thiết lập my (của tôi) là danh từ student (học sinh).

Danh từ làm cho tân ngữ, đứng sau động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ Anh)

Sau hễ từ Love là danh từ English

Danh từ che khuất “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money to buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để sở hữ chiếc máy vi tính kia)

Danh tự đứng au những mạo từ

Các mạo tự như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ lép vế giới từ

Các giới từ bỏ như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất xuất sắc về nhảy nhót)

Dấu hiệu dìm biết 

Danh từ giờ Anh thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính từ trong giờ Anh

Tính từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính tự là từ nhưng mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ vào câu

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

Tính từ bỏ đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ lép vế động từ bỏ liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: kết cấu keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ đứng sau “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short lớn play basketball.

Tính tự đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough to play volleyball.

Trong kết cấu so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided khổng lồ stay at home

Tính từ bỏ còn được dùng dưới những dạng so sánh
 (lưu ý tính từ lâu năm hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ vào câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận thấy tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Xem thêm: Định Hướng Phát Triển Tiếng Anh Là Gì ? 20 Từ Vựng Về Startup Ai Cũng Phải Biết

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động từ bỏ trong giờ Anh

Động từ tiếng Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động trường đoản cú chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ trạng thái của công ty ngữ (seem, feel,…).

Trọng một hoàn toàn có thể không có chủ ngữ, tân ngữ cơ mà nhất thiết phải có động từ

Vị trí của rượu cồn từ

Động từ thường thua cuộc Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ lép vế trạng từ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng tự chỉ gia tốc thường gặp:

Always: luôn luôn luônUsually: hay thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: thảng hoặc khiNever: ko bao giờ

Cách phân biệt động từ

Động từ thường ngừng bởi các đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc thay đổi từ loại

Động từ bỏ đuôi –ate danh từ thường xuyên là –ation: Compensate -> CompensationĐộng từ bỏ đuôi –ceive danh từ bỏ là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng tự đuôi –scribe danh trường đoản cú là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng từ đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường xuyên là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng trường đoản cú đuôi –ise/-ize danh trường đoản cú là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính từ bỏ đuôi –ant/-ent danh trường đoản cú là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính trường đoản cú đuôi –able/-ible danh tự là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng từ bỏ trong tiếng Anh

Trạng từ tiếng Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng tự là từ nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng tự đứng trước rượu cồn từ thường

(nhất là các trạng trường đoản cú chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng trường đoản cú đứng thân trợ hễ từ và hễ từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ lép vế động từ tobe/seem/look… và trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ đứng sau “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng trường đoản cú đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me to understand.

Trạng từ trong cấu trúc so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: nam drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ hay đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to eat slowly.

Trạng trường đoản cú cũng hay đứng một mình ở đầu câu, hoặc thân câu với cách các thành phần không giống của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận thấy trạng từ

Trạng từ thường xuyên được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một trong những trạng từ đặc biệt quan trọng không tuân theo quy tắc trên, buộc phải ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ ANh

Giới từ bỏ trong giờ Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Các giới từ không còn xa lạ như là: inonatwithfor… Giới tự chỉ sự tương quan giữa những từ các loại trong cụm từ, trong câu. Gần như từ thường đi sau giới trường đoản cú là tân ngữ (Object), Verb + ing, cụm danh trường đoản cú ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới trường đoản cú trong giờ anh

Tính từ đứng sau TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My máy vi tính is on the table. 

Giới từ che khuất động từ: rất có thể liền sau hễ từ, rất có thể bị 1 từ không giống chen giữa cồn từ cùng giới từ.

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ che khuất tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các một số loại giới tự thường gặp gỡ trong tiếng Anh

1) Giời tự chỉ thời gian:-At : vào tầm ( thường đi với giờ đồng hồ )-On : vào ( hay đi với ngày )-In : vào ( hay đi cùng với tháng, năm, mùa, nắm kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi cùng với danh từ bỏ chỉ thời gian )
2) Giời từ bỏ chỉ địa điểm chốn:-At : trên ( cần sử dụng cho địa điểm chốn bé dại như trường học, sảnh bay…)

-In : trong (chỉ ở phía bên trong ) , ngơi nghỉ (nơi chốn phệ thành phố, tỉnh giấc ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

_On : sinh sống trên tuy vậy chỉ xúc tiếp bề mặt.

3) Giời trường đoản cú chỉ sự gửi dịch:-To, into, onto : dến+to: chỉ hướng tiếp cận cho tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận và vào bên phía trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận cùng tiếp xúc bề mặt,ở phía kế bên cùng của vật,địa điểm-From: chỉ xuất phát xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi lội ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới từ bỏ chỉ thể cách:-With : với -Without : không, không có-According to: theo-In spite of : mặc dù-Instead of : thay vì
5) Giới tự chỉ mục đích:-To : để-In order to : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me bởi it for you : để tôi làm cho nó dùm mang đến bạn. -So as to: để
5) Giới từ chỉ nguyên do:-Thanks khổng lồ : nhờ vào ở-Ex: Thanks to your help, I passed the exam ( nhờ việc giúp đở của khách hàng mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng chết vì thiếu gọi biết).-Because of : vị vì -Owing lớn : dựa vào ở, bởi ở-Ex: Owing to the drought,crops are short ( bởi vì hạn hán đề xuất mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bằng phương tiện

6. Tự hạn định trong tiếng Anh

Từ hạn định giờ Anh là Determiner, viết tắt là chữ Det. Hạn định từ bỏ là từ cần sử dụng để giới hạn hay xác định.

Các từ hạn định rất thân thuộc là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh MIỄN PHÍ đang chờ đợi những bạn học viên cuối cùng. Nhanh tay đăng kí nhằm trở thành 1 thành viên của lớp nào!