Thang cuốn tiếng anh là gì

      315
The station has a skywalk, accessible by escalatorselevator, connecting it khổng lồ Phetchaburi MRT Station, MRT Blue Line.

Bạn đang xem: Thang cuốn tiếng anh là gì


Tất cả các trạm tất cả thang cuốn, thang vật dụng, cùng gạch men xúc giác nhằm gợi ý fan khiếm thị từ bỏ lối vào trong nhà ga.
All stations have escalators, lifts, & tactile tiles lớn guide the visually impaired from station entrances lớn trains.
Như vậy được cho phép khách hàng tất cả thời gian sở hữu giỏ mặt hàng của họ lên sản phẩm công nghệ, đi thang cuốn cùng lấy xe cộ đẩy sinh hoạt cấp độ tiếp theo.
This allows customers time lớn load their carts onto the device, ride the escalator & retrieve the cart at the next level.
Tại những quần thể thành phố, các đại lý có các tòa đơn vị những tầng thực hiện thang cuốn, hoặc vận thang chsinh sống mặt hàng nhằm đưa hàng hóa lên những tầng trên.
In urban areas many facilities have multi-story buildings using elevators or freight lifts lớn move sầu the goods to the upper floors.
Một số trạm của hệ thống đã được đồ vật thêm với thang cuốn cùng thang sản phẩm công nghệ nhằm vận chuyển dễ ợt rộng, và con số khách hàng đi xe cộ đang tăng thêm.
Some of the stations of the system have been retrofitted with escalators & elevators for easier access, và ridership has increased.
Hyvinkaa cũng chính là khu vực bao gồm chủ thể Konecranes, siêng phân phối cùng các dịch vụ phải cẩu cùng thang lắp thêm KONE, công ty lớn đồ vật bố của trái đất về thang sản phẩm, cùng thang cuốn.
Hyvinkää is also home khổng lồ Konecranes, which specializes in the manufacture và service of cranes, & KONE Elevators, the world"s third-largest elevator company who manufacture, install and service elevators and escalators.
Bản thân chất độc cytotoxin có khả năng tái tạo sự cơ liệt của thang cuốn mật, ức chế tổng thích hợp DNA trong các tế bào biểu mô cùng ở đầu cuối là giết chết như là nhau.

Xem thêm: Hiệu Quả Từ Cơ Chế Một Cửa Là Gì ? Nghị Định 61/2018/Nđ


Tracheal cytotoxin itself is able to lớn reproduce paralysis of the ciliary escalator, inhibition of DNA synthesis in epithelial cells and ultimately killing of the same.
Người mua hàng có thể tải giỏ sản phẩm của mình lên băng chuyền, bước đi thang cuốn, đi thang cuốn với xe đẩy ở bên cạnh với thu thập giỏ sản phẩm với hàng hóa đựng ở tầng tiếp theo.
Shoppers can load their shopping carts onlớn the conveyor, step onkhổng lồ the escalator, ride the escalator with the cart beside them và collect the cart with the contained merchandise at the next level.
Tôi sẽ chat chit với Steve sầu Jurvetson, bên dưới thang, cạnh thang cuốn, và anh nói với tôi rằng Khi Chris gửi đi mẫu vỏ hộp nhỏ tuổi kia, một trong những vật phía bên trong là cat sợ hãi nước -- mèo không biến thành ướt.
I was having a conversation with Steve sầu Jurvetson, over downstairs by the escalators, & he was telling me that when Chris sent out that little box, one of the items in it was the hydrophobic s& -- the svà that doesn"t get wet.
Tôi sẽ không miêu tả quá nhiều vào bất kể dự án như thế nào, tuy vậy chúng ta có thể thấy là những chiếc thang cuốn cùng thang máy chuyển động rất nhiều người dọc phía bên ngoài tòa bên phần lớn được cung cấp do 122 giàn kết cấu.
I won"t go into too much mô tả tìm kiếm of any of these projects, but what you can see is that the escalatorselevators that circulate people along the face of the building are all held up by 122 structural trusses.
Thang cuốn nghỉ ngơi khu vực mái vòm được dùng để chuyển động khách hàng du lịch tham quan đã có được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là Thang cuốn không giá bán đỡ (chỉ đỡ làm việc nhì đầu) dài tốt nhất trái đất với độ nhiều năm 196 foot (60 m).
The atrium escalator that is used to transport visitors on the CNN tour has been listed in the Guinness Book of World Records as the longest freestanding (supported only at the ends) escalator in the world at 196 feet (60 m) long.
Tiếp theo là tháng 4 năm 2017, phương án gia hạn dự đoán thù dựa vào đám mây công nghiệp đã có được Schindler, đơn vị cung ứng thang đồ vật cùng thang cuốn bậc nhất trái đất thừa nhận và vận dụng bên trên quả đât, được Huawei và GE chỉ dẫn.
It was followed in April 2017 by the joint launch by Huawei và GE of the Industrial Cloud-based Predictive sầu Maintenance Solution which had been recognised & applied by Schindler, the leading elevator and escalator supplier in the world.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M