Thu chi tiếng anh là gì

      15

Mỗi ngành nghề đều sở hữu các thuật ngữ chuyên về ngành nghề đó... Một trong những thuật ngữ đặc biệt quan trọng thường được sử dụng trong ngành kế toán...

Bạn đang xem: Thu chi tiếng anh là gì


*

Ngày nay, giờ anh được xem là một ngữ điệu vô cùng đặc biệt trong bất cứ ngành nghề nào.

Xem thêm: Intel Driver Update Utility Là Gì, Intel® Driver Update Utility

Với mỗi ngành nghề đều phải có các thuật ngữ chăm về ngành nghề đó. Hôm nay, bọn họ cùng tìm hiểu về một số trong những thuật ngữ quan trọng thường được thực hiện trong ngành kế toán.

Từ vựng chuyên ngành kế toán

A

Accountant: Kế toán

Accrued expense: giá cả phải trả

Accumulated: Lũy kế

Advances to employees: tạm thời ứng

Assets: Tài sản

Accounting major: Ngành kế toán

B

Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

C

Capital construction: xây dừng cơ bản

Cost: đưa ra phí

Cash: tiền mặt

Cash at bank: tiền giữ hộ ngân hàng

Cash in hand: tiền khía cạnh tại quỹ

Cash in transit: tiền sẽ chuyển

Check & take over: nghiệm thu

Construction in progress: giá cả xây dựng cơ phiên bản dở dang

Cost of goods sold: giá chỉ vốn buôn bán hàng

Currents assets: gia sản lưu cồn và đầu tư ngắn hạn

Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn cho hạn trả

Credit account: tài khoản ghi nợ

D

Deferred expense: chi tiêu chờ kết chuyển

Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước

Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Draft: hối chiếu

E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: Ủy nhiệm chi

Expense for financial activities: túi tiền hoạt hễ tài chính

Extraordinary expense: giá thành bất thường

Extraordinary income: thu nhập cá nhân bất thường

Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

Financial ratios: Chỉ số tài chính trong ngành kế toán

Financial: Tài chính

Finished goods: thành quả tồn kho

Fixed asset cost: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Fixed assets: tài sản cố định

G

General và administrative expenses: chi phí thống trị doanh nghiệp

Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi bán

Gross profit: lợi nhuận tổng

Gross revenue: doanh thu tổng

I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

Instruments and tools: Công cụ, hình thức trong kho

Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định vô hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Intra-company payables: bắt buộc trả các đơn vị nội bộ

Inventory: hàng tồn kho

Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

Itemize: Mở tiểu khoản

Incoming & spending: báo cáo thu cùng chi

L

Leverage: Đòn bẩy tài chính

Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Leased fixed asset: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Liabilities: Nợ yêu cầu trả

Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

Long-term financial assets: những khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

Long-term mortgages: những khoản vắt chấp, ký cược, cam kết quỹ lâu năm hạn

Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn

M

Merchandise inventory: sản phẩm & hàng hóa tồn kho

N

Net profit: lợi nhuận thuần

Net revenue: doanh thu thuần

Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

Non-business expenditure: chi sự nghiệp

Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và chi tiêu dài hạn

O

Operating profit: lợi nhuận từ chuyển động sản xuất kinh doanh

Other current assets: gia tài lưu hễ khác

Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

Other payables: Nợ khác

Other receivables: những khoản buộc phải thu khác

Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

Owners equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

Overdraft: Thấu chi/rút không ít tiền

Officer: nhân viên

P

Payables lớn employees: bắt buộc trả công nhân viên

Prepaid expenses: giá thành trả trước

Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

Profit from financial activities: lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

Purchased goods in transit: Hàng thiết lập đang đi trên đường

R

Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

Receivables: những khoản đề nghị thu

Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng

Reconciliation: Đối chiếu

Reserve fund: Quỹ dự trữ

Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

Revenue deductions: các khoản sút trừ

S

Sales expense: chi phí bán hàng

Sales rebates: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng

Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

Short-term investments: các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cố kỉnh chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn

Short-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn

Stockholders equity: nguồn chi phí kinh doanh

Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa đợi xử lý

T

Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

Taxes and other payables to the state budget: Thuế và những khoản buộc phải nộp bên nước

Total assets: tổng tài sản

Total liabilities và owner’s equity: tổng số nguồn vốn

Trade creditors: buộc phải trả cho tất cả những người bán

Treasury stock: cổ phiếu quỹ

Bài viết sẽ tổng hợp một số thuật ngữ hay được sử dụng nhất trong lĩnh vực kế toán. Hãy nắm rõ để thành công xuất sắc trong công việc nhiều rộng nữa.

— HR Insider —ttmn.mobi – Website tuyển chọn dụng trực tuyến hàng đầu Việt Nam