Trồng cây tiếng anh là gì

      9
Irrigation starts to make you be allowed to plant stuff where you want it, as opposed to where the rivers flood.

Bạn đang xem: Trồng cây tiếng anh là gì


Trong năm 1998, đã có khoảng 15.000 người trồng cây ở Mỹ (một phần ba trong số là các trang trại cho khách hàng đến "lựa chọn và cưa về").
Những người truyền giáo và các tín hữu Haiti trồng cây ở vùng núi cao phía trên thủ phủ Port au Prince, có thể được nhìn thấy trong hậu cảnh.
Missionaries and members in Haiti plant trees in the mountains high above the capital city of Port au Prince, which can be seen in the background.
Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, chiến trường -- chúng tôi đang ở Bronx nơi mà bạn có thể trồng cây ở khắp mọi nơi, trên xi- măng.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re prottmn.mobing in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, chiến trường -- chúng tôi đang ở Bronx nơi mà bạn có thể trồng cây ở khắp mọi nơi, trên xi-măng.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re prottmn.mobing in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
As a celebration of World Earth Day on 22 April, Fajksová and others planted 3,000 seedlings of trees in Jakarta, Indonesia.
Và các người trồng cây ở Phần Lan đã thay đổi các nông trại cửa sổ của mình để thích ứng với những ngày tối vào mùa đông bằng cách đặt thêm đèn LED giúp cây tăng trưởng và hiện tại họ đang truyền bá kinh nghiệm này như một phần của dự án.

Xem thêm: Pick Me Up Là Gì - Tất Tần Tật Về Pick Me


And window farmers in Finland have been customizing their window farms for the dark days of the Finnish winters by outfitting them with LED grow lights that they"re now making open source and part of the project.
Mặc dù người ta nỗ lực trồng cây bergamot những nơi khác, nhưng sản lượng cây đến từ tỉnh Reggio chiếm tỉ lệ cao trên toàn thế giới.
Though efforts are being made to grow bergamots elsewhere, a high percentage of production worldwide comes from the prottmn.mobince of Reggio.
Phân ở phía đáy những tầng sỏi đá -- không liên quan đến ai -- cung cấp thức ăn đặc cho những cây trồng ở đầm lầy.
The poo at the very bottom of all those layers of gravel -- not touching anyone -- is prottmn.mobiding solid food for those marsh plants.
He cấy các cây trồng ở núi Al pơ giữa dãy núi Alps và Pyrenees đồng thời nghiên cứu khu vườn ở Fontainebleau.
He transplanted alpine plants between the Alps and Pyrenees and the research garden in Fontainebleau.
Sự khác biệt chỉ là nguồn nước tưới cho cây trồng ở sa mạc, hay những sân gôn ở Scottsdale, tùy thuộc vào bạn.
The difference is mainly irrigating the desert for food, or maybe golf courses in Scottsdale, you take your pick.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M