Type of business là gì

      258

Tiếng Anh doanh nghiệp là một nghành nghề dịch vụ phổ trở nên mà người đi làm việc sử dụng giờ Anh liên tục tiếp xúc. Trong bài viết này, ttmn.mobi ra mắt đến các bạn các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh và một số kiến thức cơ bản về các mô hình doanh nghiệp này. Cùng mày mò nhé.

Bạn đang xem: Type of business là gì

Bạn vẫn xem: Type of business là gì


*

Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

Sau trên đây ttmn.mobi xin chia sẻ với các bạn định nghĩa các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh nhằm bạn xem xét và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp tứ nhân là mô hình doanh nghiệp vày một cá nhân làm công ty và tự phụ trách bằng toàn cục tài sản của chính mình về toàn bộ hoạt động vui chơi của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: công ty lớn nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over một nửa of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong các số ấy Nhà nước gồm sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: công ty hợp danh.

Parnership is a legal form of business operation between two or more individuals who mô tả management và profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred lớn as unlimited liability partners); in addition to lớn unlimited liability partners there may be limited liability partners.

Xem thêm: Thực Tập Sinh Tiếng Anh Là Gì, Nên Tìm Việc Làm Thực Tập Sinh Không

(Công ty phù hợp danh là vẻ ngoài hoạt động sale hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có cùng quyền cai quản và lợi nhuận. Rất cần phải có ít nhất hai thành viên là công ty sở hữu bình thường của công ty, thuộc nhau marketing dưới một tên phổ biến (sau đây gọi là thành viên vừa lòng danh); ngoài các thành viên đúng theo danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn.)

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to lớn the enterprise và shareholders may freely assign their shares to other persons.

(Công ty cp là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần đều bằng nhau gọi là cổ phần. Người đóng cổ phần chỉ phụ trách về những khoản nợ và nghĩa vụ gia tài khác của bạn trong phạm vi số vốn liếng đã góp vào doanh nghiệp lớn và cổ đông bao gồm quyền tự do thoải mái chuyển nhượng cp của mình cho tất cả những người khác).

A limited liability company: công ty trọng trách hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to lớn contribute to lớn the enterprise;

(Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên phụ trách về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của bạn trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: công ty trọng trách hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv là mô hình doanh nghiệp do một đội nhóm chức hoặc một cá thể làm chủ thiết lập (sau đây call là chủ tải công ty); chủ tải công ty phụ trách về các khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của chúng ta trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty).


*

khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh dành cho nhà cai quản – VIP 1:1

ttmn.mobi là tổ chức triển khai chuyên sâu giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm duy...