Ủy ban nhân dân tiếng anh là gì?

      37

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tư pháp, phiên dịch giỏi công nhân viên chức đơn vị nước thì việc đào bới tìm kiếm hiểu bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Do thế, hãy cùng Langmaster khám phá ngay tiếp sau đây nhé.

1. Từ vựng về Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước

- Socialist Republic of Vietnam /səʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SRV): Nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam

- President of the Socialist Republic of Vietnam /ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: quản trị nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

- Vice President of the Socialist Republic of Vietnam /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó quản trị nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

 Tìm hiểu bộ máy nhà nước việt nam bằng giờ đồng hồ Anh

2. Tự vựng về thương hiệu của bao gồm phủ, các Bộ, cơ sở ngang bộ

- Government of the Socialist Republic of Viet phái nam (GOV) /ˈgʌvnmənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv Viet Nam/: cơ quan chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam

- Ministry of National Defence /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/ (MND): cỗ Quốc phòng

- Ministry of Public Security /ˈmɪnɪstri ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/ (MPS): cỗ Công an

- Ministry of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/ (MOFA): bộ Ngoại giao 

- Ministry of Justice /ˈmɪnɪstri ɒv ˈʤʌstɪs/ (MOJ): cỗ Tư pháp

- Ministry of Finance /ˈmɪnɪstri ɒv faɪˈnæns/ (MOF): cỗ Tài chính

- Ministry of Industry & Trade /ˈmɪnɪstri ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/ (MOIT): cỗ Công Thương

- Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/ (MOLISA): bộ Lao cồn – yêu đương binh và Xã hội 

- Ministry of Transport /ˈmɪnɪstri ɒv ˈtrænspɔːt/ (MOT): Bộ giao thông vận tải 

- Ministry of Construction /ˈmɪnɪstri ɒv kənˈstrʌkʃən/ (MOC): cỗ Xây dựng 

- Ministry of Information và Communications /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/ (MIC): Bộ tin tức và Truyền thông

- Ministry of Education and Training /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/ (MOET): Bộ giáo dục và Đào tạo 

Từ vựng về thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ

- Ministry of Agriculture và Rural Development /ˈmɪnɪstri ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/ (MARD): Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn

- Ministry of Planning and Investment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/ (MPI): bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ministry of trang chủ Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv həʊm əˈfeəz/ (MOHA): bộ Nội vụ

- Ministry of Health /ˈmɪnɪstri ɒv hɛlθ/ (MOH): bộ Y tế

- Ministry of Science and Technology /ˈmɪnɪstri ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/ (MOST): bộ Khoa học với Công nghệ

- Ministry of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstri ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/ (MOCST): cỗ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

- Ministry of Natural Resources và Environment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/ (MONRE): cỗ Tài nguyên cùng Môi trường

- Government Inspectorate /ˈgʌvnmənt ɪnˈspɛktərɪt/ (GI): Thanh tra bao gồm phủ

- The State bank of Vietnam /ðə steɪt bæŋk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SBV): ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Committee for Ethnic Affairs /kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/ (CEMA): Ủy ban Dân tộc 

- Office of the Government /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/ (GO): Văn phòng bao gồm phủ

=> 13 MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC BẠN CẦN BIẾT

=> BỎ TÚI ngay lập tức CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH khi ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

3. Tự vựng về tên của những Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ

- Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management /Ho đưa ra Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/(HCMM): Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

- Viet phái mạnh Social Security /Viet nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/ (VSI): bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Viet nam giới News Agency /Viet phái nam njuːz ˈeɪʤənsi/(VNA): Thông tấn làng Việt Nam

- Voice of Viet Nam /vɔɪs ɒv Viet Nam/(VOV): Đài tiếng nói Việt Nam

- Viet nam giới Television /Viet nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/(VTV): Đài truyền họa Việt Nam

- Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration /Ho đưa ra Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/ (HCMA): học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- Viet phái mạnh Academy of Science and Technology /Viet phái mạnh əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/(VAST): Viện công nghệ và technology Việt Nam

- Viet phái mạnh Academy of Social Sciences /Viet phái mạnh əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/(VASS): Viện công nghệ Xã hội Việt Nam

4. Trường đoản cú vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ

- Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam /praɪm ˈmɪnɪstər ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam

- Permanent Deputy Prime Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng thường trực

- Deputy Prime Minister /ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng

- Minister of National Defence /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/: bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng

- Minister of Public Security /ˈmɪnɪstər ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/: bộ trưởng liên nghành Bộ Công an

- Minister of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/: bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao

- Minister of Justice /ˈmɪnɪstər ɒv ˈʤʌstɪs/: bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp

- Minister of Finance /ˈmɪnɪstər ɒv faɪˈnæns/: bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính

- Minister of Industry and Trade /ˈmɪnɪstər ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/: bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương

- Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/: bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động – yêu mến binh với Xã hội

- Minister of Transport /ˈmɪnɪstər ɒv ˈtrænspɔːt/: bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

- Minister of Construction /ˈmɪnɪstər ɒv kənˈstrʌkʃən/: bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Minister of Information & Communications /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/: bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

- Minister of Education and Training /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/: bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Minister of Agriculture & Rural Development /ˈmɪnɪstər ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/: bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn

- Minister of Planning and Investment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/: bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầu tư

Từ vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ

- Minister of trang chủ Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv həʊm əˈfeəz/: bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ

- Minister of Health /ˈmɪnɪstər ɒv hɛlθ/: bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế

- Minister of Science & Technology /ˈmɪnɪstər ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: bộ trưởng liên nghành Bộ khoa học và Công nghệ

- Minister of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstər ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/: bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

- Minister of Natural Resources and Environment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/: bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên cùng Môi trường 

- Inspector-General /ɪnˈspɛktə-ˈʤɛnərəl/: Tổng Thanh tra chính phủ

- Governor of the State ngân hàng of Viet Nam /ˈgʌvənər ɒv ðə steɪt bæŋk ɒv Viet Nam/: Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam

- Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/: cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/: bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ

5. Tự vựng về văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

- Office of the President /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Văn phòng quản trị nước 

- Chairman/Chairwoman of the Office of the President /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước

- Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Phó nhà nhiệm Văn phòng quản trị nước

- Assistant khổng lồ the President /əˈsɪstənt tuː ðə ˈprɛzɪdənt/: Trợ lý chủ tịch nước

=> 30+ MẪU CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN TIẾNG ANH HÀNG NGÀY BẠN CẦN BIẾT

=> 25+ MẪU CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TIẾNG ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ!

6. Tự vựng giờ Anh về thương hiệu chung của các đơn vị ở trong Bộ, ban ngành ngang bộ

- Ministry Office /ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: văn phòng Bộ

- Ministry Inspectorate /ˈmɪnɪstri ɪnˈspɛktərɪt/: thanh tra Bộ

- Directorate /dɪˈrɛktərɪt/: Tổng cục 

- Committee/Commission /kəˈmɪti/kəˈmɪʃən/: Ủy ban

- Department/Authority/Agency /dɪˈpɑːtmənt/ɔːˈθɒrɪti/ˈeɪʤənsi/: Cục

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Vụ

- Academy /əˈkædəmi/: học tập viện

- Institute /ˈɪnstɪtjuːt/: Viện

- Centre /ˈsɛntə/: Trung tâm

- Department of Personnel and Organization /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌpɜːsəˈnɛl ænd ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən/: Vụ tổ chức triển khai Cán bộ

- Department of Legal Affairs /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˈliːgəl əˈfeəz/: Vụ Pháp chế

- Department of International Cooperation /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/: Vụ hợp tác quốc tế

Từ vựng tiếng Anh về tên chung của các đơn vị nằm trong Bộ, cơ sở ngang bộ

7. Trường đoản cú vựng giờ anh về chức danh từ cấp cho Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

- Permanent Deputy Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: máy trưởng thường xuyên trực

- Deputy Minister /ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: sản phẩm trưởng

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/l: Tổng cục trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Tổng cục trưởng

- Permanent Vice Chairman/Chairwoman /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən//: Phó công ty nhiệm hay trực

- Vice Chairman/Chairwoman /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən/: Phó nhà nhiệm

- Assistant Minister /əˈsɪstənt ˈmɪnɪstə/: Trợ lý bộ trưởng

- Chairman/Chairwoman of Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: công ty nhiệm Ủy ban

- Vice Chairman/Chairwoman of Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: Phó nhà nhiệm Ủy ban 

- Chief of the Ministry Office /ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Chánh văn phòng và công sở Bộ

- Deputy Chief of the Ministry Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Phó Chánh văn phòng công sở Bộ 

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: viên trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó cục trưởng

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Vụ trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Vụ trưởng

- President of Academy /ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: người đứng đầu Học viện

- Vice President of Academy /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: phó giám đốc Học viện

- Director of Institute /dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtju:t/: Viện trưởng

- Deputy Director of Institute /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtjuːt/: Phó Viện trưởng

- Director of Centre /dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: người có quyền lực cao Trung tâm

- Deputy Director of Centre /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: phó tổng giám đốc Trung tâm

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: nhân viên cao cấp

- Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: nhân viên chính

- Official /əˈfɪʃəl/: chăm viên

- Senior Inspector /ˈsiːnjər ɪnˈspɛktə/: điều tra viên cao cấp

- Principal Inspector /ˈprɪnsəpəl ɪnˈspɛktə/: điều tra viên chính

- Inspector /ɪnˈspɛktə/: điều tra viên

8. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan thuộc thiết yếu phủ

- Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management /dɪˈrɛktər ɒv Ho chi Minhˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

- Deputy Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv Ho bỏ ra Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Phó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh

- General Director of Vietnam Social Security /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: tgđ Bảo hiểm xóm hội Việt Nam

- Deputy General Director of Viet phái nam Social Security /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet phái mạnh ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: Phó tgđ Bảo hiểm xóm hội Việt Nam

- General Director of Viet phái mạnh News Agency /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet phái nam njuːz ˈeɪʤənsi/: tgđ Thông tấn xóm Việt Nam

- Deputy General Director of Viet nam News Agency /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet phái nam njuːz ˈeɪʤənsi/: Phó tgđ Thông tấn xã Việt Nam

- General Director of Voice of Vietnam /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt Nam

- Deputy General Director of Voice of Vietnam /dɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó tgđ Đài tiếng nói của một dân tộc Việt Nam

- General Director of Viet phái mạnh Television /ʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/: tổng giám đốc Đài tivi Việt Nam

- Deputy General Director of Vietnam Television /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet nam giới ˈtɛlɪˌvɪʒən/: Phó tổng giám đốc Đài truyền họa Việt Nam

- President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics & Public Administration /ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

- Vice President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- President of Vietnam Academy of Science và Technology /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: quản trị Viện công nghệ và technology Việt Nam

- Vice President of Vietnam Academy of Science và Technology /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Phó chủ tịch Viện khoa học và technology Việt Nam

- President of Vietnam Academy of Social Sciences /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam

- Vice President of Vietnam Academy of Social Sciences /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

=> 80 MẪU CÂU HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP NHƯ NGƯỜI BẢN ĐỊA

=> 33 MẪU CÂU NHẬN XÉT BẰNG TIẾNG ANH

9. Tự vựng về tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của những đơn vị Tổng cục

- Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

- Chief of Office /ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh văn phòng

- Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó chánh văn phòng

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Cục

- Director /dɪˈrɛktə/: cục trưởng

- Deputy Director /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə/: Phó cục trưởng

- Board /bɔːd/: Ban

- Head /hɛd/: Trưởng ban

- Deputy Head /ˈdɛpjʊti hɛd/: Phó trưởng ban

- Branch /brɑːnʧ/: đưa ra cục

- Manager /ˈmænɪʤə/: đưa ra cục trưởng

- Deputy Manager /ˈdɛpjʊti ˈmænɪʤə/: bỏ ra cục phó

- Division /dɪˈvɪʒən/: Phòng

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó trưởng phòng

Từ vựng về tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị Tổng cục

10. Trường đoản cú vựng giờ Anh về thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị trực thuộc

- Ha Noi Capital /hɑː Noi ˈkæpɪtl/: tp hà nội Hà Nội 

- City /ˈsɪti/: Thành phố

- Province /ˈprɒvɪns/: Tỉnh

- District /ˈdɪstrɪkt/: Quận, huyện

- Commune /ˈkɒmjuːn/: Xã

- Ward /wɔːd/: Phường

- Hamlet, Village /ˈhæmlɪt, ˈvɪlɪʤ/: Thôn/Ấp/Bản

- People’s Committee /ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy ban quần chúng. # (các cấp cho từ thành phố trực ở trong Trung ương, tỉnh cho xã, phường)

- Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Sở

- Board /bɔːd/: Ban

- Committee Division /kəˈmɪti dɪˈvɪʒən/: phòng (trực ở trong UBND)

- Town /taʊn/: Thị xã, thị trấn

11. Trường đoản cú vựng giờ Anh về thức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức cơ quan ban ngành địa phương các cấp

- Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: quản trị Ủy ban nhân dân

- Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân

- Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó quản trị Ủy ban nhân dân

- Member of the People’s Committee /ˈmɛmbər ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy viên Ủy ban nhân dân

- Director of Department /dɪˈrɛktər ɒv dɪˈpɑːtmənt/: giám đốc Sở

- Chief of Office / ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh Văn phòng

- Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó Chánh Văn phòng

- Chief Inspector /ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Chánh Thanh tra

- Deputy Chief Inspector /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Phó Chánh Thanh tra

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó Trưởng phòng

- Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: nhân viên cao cấp

- Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: chuyên viên chính

- Official /əˈfɪʃəl/: chăm viên 

Phía trên là toàn bộ từ vựng về bộ vật dụng nhà nước Việt Nam trong giờ Anh để các bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp đỡ ích cho các bạn trong quá trình tự học tập từ vựng của mình. Quanh đó ea, hãy nhờ rằng truy cập Langmaster thường xuyên để update các bài học kinh nghiệm tiếng Anh new nhất mỗi ngày nhé.

Circular No.03/2009/TT-BNGguiding the English translation of the official name of the country, names of agencies and units and titles of leaders, cadres và civil servants in the state administrative system for use in foreign relations

Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân tiếng anh là gì?

2 main differences between Board of Members, General Meeting of Shareholders & Board of Directors in different corporate types - 2 khác hoàn toàn cơ phiên bản của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong các mô hình công ty


*

  Enterprises of different corporate types have difference in managerial mechanisms in which Board of Members (BM), General Meeting of Shareholders (GMS) & Board of Directors (BD) always play very important roles. This article aims lớn analyze 2 basic differences in terms of their legal status and decision-making rights.   BM in LLCs, partnerships GSM in JSCs BD in JSCs Multiple-member LLCs Single-member LLCs Partnerships Legal status The supreme governing body toàn thân of the company Designated by the company’s owner, perform the owner’s rights & obligations in the owner’s name; perform the company’s rights & obligations in the company’s name, except the rights và obligations of the Director/General Director; take responsibility to the law và the owner for his/her performance. Lượt thích those in single-member LLCs. Consist of all voting shareholders and is the supreme bo

Xem thêm: Phân Tích Pestel Là Gì? Và Những Yếu Tố Kinh Doanh Quan Trọng Của Mô Hình Pestel

All of 25 services và activities inaccessible lớn foreign investors in Vietnam - toàn cục 25 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép tiếp cận tại Việt Nam


*

  Decree No. 31/2021/ND-CP, providing instructions for implementation of the 2020 Law on Investment in effect as of March 26, 2021, Contains the Appendix listing several services & activities subject lớn restrictions on foreign enterprises’ investment. Below is this list: 1. Trading goods và services on the list of commercial State monopolies.   2. Press & information gathering activities in any form.   3. Fishing or fishery production.   4. Investigation và security services.   5. Judicial administration services, including judicial expertise service, bailiff service, property auction service, public notary service, estate guardian service.   6. Sending employees khổng lồ work abroad under employment contracts.   7. Investment in the construction of cemeteries and graveyards for transfer of rights lớn use land associated with their infrastructure   8. Household garbage collection service.   9. Public opinion polling (public survey).   10. Blasting service.   11. Man