Vì sao benzen dễ tham gia phản ứng thế

      26
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Do phenol có nhóm OH- trong đó oxi có độ âm điện lớn sẽ hút Hidro về phía mình làm cho liên kết -OH trở nên phân cực, hidro sẽ linh động hơn nên phản ứng xảy ra dễ dàng.


*

Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng vẫn không làm hóa đỏ quỳ tím.

Bạn đang xem: Vì sao benzen dễ tham gia phản ứng thế

(2) Phenol được dùng để điều chế nhựa phenol-fomadehit, thuốc diệt cỏ phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc....

(3) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn phản ứng thế của brom vào vòng benzen.

(4) Nếu cho dung dịch HNO3 vào phenol ta sẽ thu được kết tủa trắng của axit picric

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Cho các phát biểu sau:

(1)Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng vẫn không làm hóa đỏ quỳ tím.

(2)Phenol được dùng để điều chế nhựa phenol-fomadehit,thuốc diệt cỏ phẩm nhuộm,chất diệt nấm mốc....

(3)Phản ứng thế brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn phản ứng thế của brom vào vòng benzen.

(4)Nếu cho dung dịch HNO3­ vào phenol ta sẽ thu được kết tủa trắng của axit picric

Số phát biêu đúng là:

A. 1.

B. 3.

C.2.

D. 4.


1)Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng vẫn không làm hóa đỏ quỳ tím.

(2)Phenol được dùng để điều chế nhựa phenol-fomadehit,thuốc diệt cỏ phẩm nhuộm,chất diệt nấm mốc....

(3)Phản ứng thế brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn phản ứng thế của brom vào vòng benzen

ĐÁP ÁN B


Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol có tính axit mạnh hơn ancol nhưng vẫn không làm hóa đỏ quỳ tím.

(2) Phenol được dùng để điều chế nhựa phenol-fomadehit, thuốc diệt cỏ phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc....

(3) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn phản ứng thế của brom vào vòng benzen.

(4) Nếu cho dung dịch HNO3 vào phenol ta sẽ thu được kết tủa trắng của axit picric

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4


Nhận xét nào dưới đây không đúng?

(1)Anilin có tính bazơ, phenol có tính axit

(2)Phenol và anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm do ảnh hưởng của vòng benzen lên nhóm –OH hoặc –NH2.

(3)Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng

(4)Anilin và phenol đều tham gia phản ứng cộng H2 vào nhân thơm

A. 1,2

B.

Xem thêm: Take Care Of Là Gì ? Nghĩa Của Từ Take Care Of Trong Tiếng Việt

2,3

C. 3,4

D. 2,4


Đáp án : D

ý A hiển nhiên đúng

ý B sai vì thế ở nhân thơm, phản ứng diễn ra tại nhân thơm thì phải là ảnh hưởng của nhóm thế lên nhân thơm

ý C đúng

ý D sai

=> Đáp án D


Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC.

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.

(4) Phenol tan tốt trong etanol.

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3


Đáp án C

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC.Đúng – Theo SGK

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.Đúng

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol. Sai

(4) Phenol tan tốt trong etanol.Đúng – Theo SGK

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.Sai – Theo SGK

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không. Đúng


Cho các phát biểu sau:

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC.

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol.

(4) Phenol tan tốt trong etanol.

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3


Đáp án C

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC.Đúng – Theo SGK

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.Đúng

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol. Sai

(4) Phenol tan tốt trong etanol.Đúng – Theo SGK

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.Sai – Theo SGK

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không. Đúng


Cho các phát biểu sau: 

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC. 

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic. 

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol. 

(4) Phenol tan tốt trong etanol. 

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ. 

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không 

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3


Đáp án C

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 66oC.Đúng – Theo SGK

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic.Đúng

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol. Sai

(4) Phenol tan tốt trong etanol.Đúng – Theo SGK

(5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ.Sai – Theo SGK

(6) Phenol có thể phản ứng với NaOH còn etanol thì không. Đúng


Cho các phát biểu sau :

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol

(4) Phenol tan tốt trong etanol

(5) Phenol làm quí tím hóa đỏ

(6) Phenol phản ứng được với Brom ở điều kiện thường

Có bao nhiêu phát biểu đúng :

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6


Đáp án : B

(1) Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C

Đúng

(2) Phenol có lực axit mạnh hơn ancol etylic

 Đúng

(3) Phản ứng thế vào benzen dễ hơn phản ứng thế vào nhân thơm của phenol

 Sai. Phản ứng thế vào benzen khó hơn

(4) Phenol tan tốt trong etanol

Đúng

(5) Phenol làm quí tím hóa đỏ

Sai. Phenol không làm đổi màu quì tím

(6) Phenol phản ứng được với Brom ở điều kiện thường

Đúng


Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.

(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


ĐÁP ÁN C

Trong các phát biểu trên, có 3 phát biểu đúng là 

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

Trong phân tử phenol, do ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzen nên mật độ electron trên vòng benzen ở các vị trí 2, 4, 6 tăng lên, dẫn đến phản ứng thế br vào vòng benzen của phenol dễ hơn của benzen.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.