Vì sao cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

      26
(ĐCSVN) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bạn đang xem: Vì sao cần phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới


Chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm, trong đó, chúng rêu rao CNXH đã sụp đổ sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
Ảnh minh họa
Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và Đông Âu không đồng nghĩa với sự sụp đổ chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi nó không có nguyên nhân từ bản thân học thuyết này. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp của sự sụp đổ bắt nguồn từ chủ nghĩa giáo điều và xét lại trong đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức của đảng cầm quyền, cùng sự phản bội của một số người lãnh đạo cao nhất ở đó đối với những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Do vậy, đây là sự sụp đổ của một mô hình CNXH cụ thể, không đồng nghĩa với “sự cáo chung học thuyết Mác - Lênin”. Sự sụp đổ đó chứng tỏ: Đảng nào xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thì đảng đó không còn là Đảng Mác-xít Lê-nin-nít chân chính, công cuộc xây dựng CNXH ở đó nhất định thất bại. Từ sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chúng ta có thể nhận rõ hơn những khuyết tật của mô hình CNXH “xô-viết” và nhiều bài học quan trọng về đấu tranh để giữ vững chính quyền cách mạng, nhất là về sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đèn soi sáng con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Điểm lại lịch sử cách mạng nước ta từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có thể thấy rất rõ điều này. Chỉ đến khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiếp cận được chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá tư tưởng đó vào Việt Nam, lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, thì bước ngoặt căn bản trong phong trào yêu nước của dân tộc ta mới được xác lập; đánh dấu sự kết thúc thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước của dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”³. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, nhân dân ta đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; thống nhất non sông và ngày nay cả nước đang trên con đường xây dựng CNXH,.. Thành tựu 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, nước ta luôngiữ vững ổn định chính trị, xã hội, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay,… Từ điều kiện thực tiễn của cách mạng, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là minh chứng sống động và thuyết phục, khẳng định tính đúng đắn của cách mạng Việt Nam trong việc lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ trước đến nay các thế lực thù địch, phản động vẫn ra sức đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã sụp đổ hoàn toàn cùng với sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa; đó là thứ lý luận lỗi thời, đang ngăn trở con đường đi lên của dân tộc Việt Nam. Với kiểu lý lẽ đó, chúng đòi Đảng ta phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách là nền tảng tư tưởng, có như vậy con đường phát triển của cách mạng Việt Nam mới đi đúng theo quỹ đạo của thế giới. Thế nhưng, chúng đã lầm. Càng phủ nhận thì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng được tôn vinh, tỏa sáng, khẳng định giá trị.

Bên cạnh đó, trên mặt trận tư tưởng, chính trị, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, càng khiến cho việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và thương mại hoá; quản lý mạng xã hội còn bất cập”<1>, cùng với đó “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”<2>; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; đặc biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Trong khi đó “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”<3> trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Vì thế, hơn bao giờ hết phải: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”<4>.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và xây dựng xã hội mới.Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, báo chí là công cụ đắc lực của Đảng để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, là vũ khí sắc bén, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ những người làm báo là lực lượng xung kích, tiên phong trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Vì vậy, đội ngũ những người làm báo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Để phát huy vai trò đội ngũ này trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan báo chí trongđấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta diễn ra rất quyết liệt phức tạp. Mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Do vậy, các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải kiên quyết và kiên trì lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên và lâu dài này. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp, rất quyết liệt và không khoan nhượng. Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ta phải coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo đối với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài này.

Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ này, trước hết phải nắm vững và kiên định “mục tiêu kép” của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là: Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn, thống nhất của quốc gia dân tộc; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất. Hai mục đích này có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống”, thể hiện quy luật tồn tại và phát triển của hệ tư tưởng XHCN.

Mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ đạt được khi Đảng ta kiên định nền tảng tư tưởng của mình, phát triển và vận dụng sáng tạo, hiện thực hoá thắng lợi hệ tư tưởng. Đồng thời, Đảng ta phải lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đánh bại mưu đồ phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mưu đồ xuyên tạc lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng, xuyên tạc tình hình đất nước. Bên cạnh đó, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ta phải kiên định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc mang ý nghĩa sống còn, đó là kiên định và vận dụng, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo đúng, định hướng chính xác, lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh tổng hợp của các binh chủng. Để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vấn đề này đặt ra những yêu cầu cao trong công tác lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tập thể cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan báo chí và vinh dự, lương tâm, trách nhiệm chính trị của những người làm báo.

Hai là, nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây là yêu cầu cơ bản, nhân tố quan trọng và là phẩm chất chính trị hàng đầu, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng. Bản lĩnh chính của đội ngũ người làm báo được thể hiện ở sự kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Muốn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đội ngũ những người làm làm báo phải có tri thức, hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng để xây dựng niềm tin khoa học. Những người làm báo phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy sắc bén, đảm bảo vừa sáng tạo vừa giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của người làm báo; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện xét lại, phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong điều kiện hiện nay, những người làm báo phải góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch và xây dựng đời sống mới. Do vậy, mỗi bài viết đều phải thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ, trong đó, tiếp tục khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện của chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội,… phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới. Báo chí phải tích cực tuyên truyền, tôn vinh lối sống có lý tưởng tốt đẹp, tinh thần năng động sáng tạo, đồng thời chống lại tư tưởng thụ động, trì trệ, hình thức, chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác đang cản trở công cuộc đổi mới, cản trở cái mới tiến bộ. Để có tính chiến đấu, người làm báo phải “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, nghĩa là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và trung thành với đường lối chính trị của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu: “tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”<5>.Trong bất kỳ giai đoạn nào, người làm báo cũng phải giữ vững được bản lĩnh của mình, phải có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt đểđáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Cùng với đó, người làm báo phải nhận thức tốt hơn nữa về trách nhiệm của mình đối với xã hội.Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với những nhà báo cách mạng Việt Nam hiện nay.

Để nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đư­ờng lối, chủ tr­ương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước. Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học cách tư duy biện chứng, nắm vững quy luật phát triển, vận động của hiện tượng, sự vật diễn ra hằng ngày, để nhận định, đánh giá, xử lý đúng vấn đề. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và có thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Phải là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội. Xây dựng đội ngũ nhà báo phải là những người có kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, hiểu biết sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có hiểu biết nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vànhân văn, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Xem thêm: Men After Shave Balm Là Gì ? Kiến Thức Cơ Bản Để Cạo Râu Đúng Cách

Ba là, đội ngũ người làm báo phải không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu những người làm báo cùng với bản lĩnh chính trị còn phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đắm mình vào thực tiễn, đi sâu vào quần chúng nhân dân lao động, phải luôn nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ, mài sắc ngòi bút của mình. Đạo đức nghề nghiệp là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng. Bởi người làm báo có thể học tập, đúc kết kinh nghiệm về nghiệp vụ, nhưng đạo đức nghề nghiệp là yếu tố thuộc tư chất của con người, mà nổi lên là tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc đối với công việc. Hiện nay, cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo, trong đó đặc biệt coi trọng vấn đề phẩm chất, đạo đức. Chính vì vậy, cùng với việc tích cực học tập, trau dồi đạo đức, mỗi nhà báo phải tự thấy vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những yêu cầu đối với đội ngũ những người làm báo là “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Điều này có nghĩa, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh, đạo đức và lương tâm, phải trung thực, có tinh thần đấu tranh và phải có trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp. “Mắt sáng” thì mới có nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất vấn đề, sự kiện, không để cho các hiện tượng bề ngoài che đậy bản chất. “Lòng trong” là sự trong sáng về phẩm chất đạo đức, lương tâm, nhờ đó sẽ vượt qua được mọi cám dỗ để tác nghiệp. Như vậy, sản phẩm báo chí mới đúng tôn chỉ, mục đích, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân, góp phần nhân lên cái đẹp, đẩy lùi cái xấu.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn các nhà báo phải luôn trung thực, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đạo đức quan trọng của người làm báo cách mạng. Đảng yêu cầu báo chí phản ánh mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội một cách chân thật, khách quan, đúng bản chất. Nhìn thẳng vào sự thật để giám sát và phản biện xã hội có nghĩa là báo chí phải đưa tin cả về những thành công cũng như những hạn chế, khó khăn, thất bại. Để đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đòi hỏi người viết báo phải có phương pháp và năng lực tư duy để có thể trình bày một cách chân thực và đi đến bản chất sự vụ, sự việc. Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật là sự cụ thể hóa chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí. “Bút sắc” là năng lực sáng tạo tác phẩm báo chí. Bút có sắc thì tác phẩm báo chí mới hay, thu hút được sự quan tâm của độc giả; thuyết phục được bạn đọc. Muốn “bút sắc”, đội ngũ những người làm báo phải có dũng khí đấu tranh, vạch trần bản chất của sự vật, hiện tượng bằng lập luận sắc sảo, logic, thuyết phục, vì quyền lợi của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Ngày nay, “bút sắc” để góp phần đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái, thù địch nhằm “diễn biến hòa bình”, chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả. Đội ngũ những người làm báo phải có tư duy, có thế giới quan, biết lựa chọn, chắt lọc thông tin đúng bản chất của sự vật, hiện tượng và phải vì lợi ích chung, vì sự nghiệp chung; không thể giật gân, câu khách, rẻ tiền; không mơ hồ, mất cảnh giác, càng không được để lộ bí mật quốc gia.

Người làm báo phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi. Nhà báo trong giai đoạn cách mạng hiện nay phải được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ báo chí; phải thông thạo những kỹ năng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực mình đảm nhiệm. Ngoài kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực đảm nhiệm, nhà báo phải trau dồi, rèn luyện để có kiến thức rộng rãi về các lĩnh vực khác, nhất là kiến thức về kinh tế, văn hóa, pháp luật. Yêu cầu đối với nhà báo hiện nay là phải thật giỏi một lĩnh vực và làm tốt nhiều lĩnh vực khác. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong thời buổi mở cửa, bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế hiện nay, nhà báo cũng cần có trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học tương ứng. Đây hiện đang là điểm yếu, thậm chí rất yếu mà các nhà báo chúng ta cần ra sức khắc phục nếu không muốn để mình rơi vào tình trạng tụt hậu so với mặt bằng chung của giới báo chí đương đại trên toàn thế giới. Đồng thời, là cơ sở nâng cao năng lực đấu tranh chống lại những tư tưởng, quan điểm sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, xây dựng môi trường chính trị, văn hoá dân chủ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Môi trường chính trị, văn hoá dân chủ thuận lợi sẽ tác động trực tiếp đến việc phát huy trí tuệ, năng lực của đội ngũ giảng viên trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng. Hiện nay, mặt trái cơ chế thị trường; sự xuống cấp của đạo đức, lối sống; tình trạng tham ô, tham nhũng, thói cửa quyền,... đã len lỏi vào đời sống xã hội, trong đó có cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới đội ngũ những người làm báo trong việc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Do đó, cần xây dựng môi trường chính trị, văn hoá dân chủ, chú trọng cung cấp thông tin đúng, đủ, kịp thời và có định hướng, nhất là thông tin phản diện, làm cơ sở dữ liệu cho đội ngũ những người làm báo xem xét, đánh giá, kết luận, chỉ đạo hoạt động thực tiễn trong tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; xây dựng môi trường chính trị, văn hóa dân chủ, kỷ luật và thường xuyên, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những yếu tố tiêu cực làm hoen ố môi trường báo chí cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quan tâm điều kiện làm việc và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nhằm tích cực hóa trách nhiệm cá nhân, tạo động lực phát triển phẩm chất, năng lực đội ngũnhững người làm báo. Qua đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong môi trường chính trị, văn hóa dân chủ, để phát huy vai trò của đội ngũ những người làm báo phải không ngừng nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phải nỗ lực cố gắng làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức thể hiện. Nội dung các bài viết phải đa dạng, phong phú, chất lượng chính trị, giá trị văn hóa. Muốn vậy, những người làm báo phải không ngừng học hỏi, nâng cao tri thức, trình độ tác nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; chú trọng, đề cao tính tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục trong từng sản phẩm báo chí. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trú trọng tư tưởng, đạo đức, phong cách của người làm báo. Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học, ý thức trách nhiệm cao, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò của cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-----------------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội - 2011

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 2016.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII“Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội - 2018.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,Tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 2021.

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, 12, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 2011.