Vì sao phải nâng cao ý thức pháp luật

      38
*

Giới thiệu Tổng quan Cơ cấu tổ chức Kết quả khảo sát khách hàng Đào tạo Sinh viên

TS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

1.Khái quát thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có 3 cơ sở đào tạo, đào tạo theo định hướng công nghệ ứng dụng; đào tạo nhiều cấp trình độ: Tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao đẳng với nhiều ngành, nghề khác nhau. Đến nay quy mô đào tạo của Trường là trên 32.000 sinh viên, gồm sinh viên chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, đào tạo ngắn hạn,…Đây cũng là khó khăn cho Nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên.

Bạn đang xem: Vì sao phải nâng cao ý thức pháp luật

Trong quá trình đào tạo, Nhà trường luôn quán triệt, lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt bổ sung kiến thức pháp luật cho người học. Tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Nhà trường đưa vào chương trình đào tạo nhiều học phần như: Pháp luật Đại cương, Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Sở hữu Trí tuệ, Luật Du lịch…cho sinh viên toàn trường nhằm giúp các em được hiểu hơn về lĩnh vực mình làm việc khi ra trường.

Những năm qua, ý thức pháp luật của sinh viên đã được nâng cao, số sinh viên vi phạm pháp luật giảm, không có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo thống kê của Phòng Công tác Học sinh sinh viên số sinh viên vi phạm pháp luật phải xử lý buộc thôi học chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong số sinh viên toàn trường. Mặc dù sinh viên của Trường đã được nâng cao về hiểu biết pháp luật và thực hiện pháp luật, song vẫn còn có nội dung sinh viên chưa nắm chắc, chưa hiểu sâu, hiểu không đầy đủ và hạn hẹp. Vẫn còn hiện tượng sinh viên vi phạm kỷ luật của nhà trường và vi phạm pháp luật ngoài xã hội như: Vi phạm luật giao thông, học hộ thi hộ, trộm cắp vặt,…Điều đó cho thấy ý thức pháp luật và kiến thức pháp luật của một bộ phận sinh viên còn thấp, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, văn hóa học đường và nhân cách, đạo đức, tương lai của các em.

2. Sự cần thiết phải nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên

Ý thức pháp luật là một bộ phận của ý thức xã hội, chịu sự quy định của tồn tại xã hội trong đó có đời sống pháp luật. Như mọi hình thái ý thức xã hội khác, ý thức pháp luật có sự tác động trở lại đối với tồn tại xã hội và có vai trò to lớn đối với đời sống pháp luật của xã hội. Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt sinh viên là người chủ tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, đòi hỏi các em phải có ý thức pháp luật cao, là động lực chính, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương của đất nước và góp phần vào việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, đã đưa đất nước vượt qua được thời kỳ khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, giải quyết một cách có hiệu quả những vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội. Nhưng một thực tế đáng buồn là cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống ngày càng được nâng cao, thì tình trạng vi phạm pháp luật ngày càng tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Trong đó, một số lượng không nhỏ các vụ vi phạm pháp luật do sinh viên gây ra. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do ý thức pháp luật của một bộ phận sinh viên còn hạn chế. Vì cũng cần phải nhấn mạnh rằng, đã có một thời gian dài, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa được chú trọng đúng mức, thậm chí nhiều nơi, nhiều lúc buông lỏng. Sự coi nhẹ và thiếu năng động trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho sinh viên là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng số lượng sinh viên vi phạm pháp luật và kỷ cương ngày càng tăng. Điều đó đã đặt ra sự cần thiết phải nhận thức được ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược của công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục ý thức pháp luật trong công tác giảng dạy ở trường đại học hiện nay. Trong một thời gian khá dài, chúng ta mới chỉ chú trọng bồi dưỡng truyền thụ cho thế hệ trẻ những kiến thức khoa học, mà chưa chú ý đúng mức đến kiến thức pháp luật và kỹ năng sống. Sự thiếu đồng bộ trong công tác giáo dục đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là ý thức pháp luật của quần chúng – trước hết là lớp người trẻ tuổi – chưa cao, dẫn đến tình trạng phạm tội ở lớp người này xảy ra nghiêm trọng, chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người phạm pháp và đang có xu thế ngày càng tăng, trong số đó có nhiều trường hợp do kém hiểu biết pháp luật mà dẫn đến phạm tội. Vì vậy, trong tình hình hiện nay việc nâng cao ý thức pháp luật cho mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là đối với sinh viên được đặt ra như là một tất yếu khách quan. Sinh viên nhìn chung là tầng lớp xã hội tiến bộ, được trang bị hệ thống kiến thức tương đối toàn diện, là những người rất năng động, có khả năng sáng tạo, tích cực, nhạy bén trong học tập nghiên cứu cũng như trong các quan hệ xã hội. Tuy vậy, sinh viên còn có những hạn chế, nhược điểm là nhân cách chưa hoàn chỉnh, nông nổi, bồng bột, dễ bị kích động, khó kiềm chế, đôi khi tự cao, tự mãn, thích tự do phóng khoáng, hay đua đòi và đặc biệt là hiểu biết về pháp luật chưa toàn diện và sâu sắc. Vậy có thể khái quát việc nâng cao ý thức pháp luật thể hiện ở một số vấn đề cơ bản sau:

* Góp phần vào việc hình thành, phát triển nhân cách của sinh viên

Nhân cách có thể hiểu là những phẩm chất mang tính đặc trưng của mỗi cá nhân được biểu hiện ra bên ngoài thông qua những hành vi cụ thể của chủ thể. Những phẩm chất đó được bộc lộ đầy đủ nhất ở những thời điểm và trong những hoàn cảnh cụ thể, đòi hỏi chủ thể phải thể hiện khả năng ứng xử và quyết định sự lựa chọn phương thức hành động. Chính vì vậy, mỗi hành vi con người khi tham gia vào các hoạt động của đời sống đều thể hiện sắc thái của chính nội tâm con người đó, không phải là kết quả của sự phản ứng mang tính bản năng mà hàm chứa đầy đủ dấu ấn của tư duy bản thân người đó trước những biến động của cuộc sống. Nhân cách có vai trò quan trọng trong việc quyết định hành vi của cá nhân. Thực tế gần đây cho thấy tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật ở nước ta đang gia tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng đã đặt ra cho xã hội nói chung, những người làm công tác giáo dục nói riêng một câu hỏi: Vì sao những thanh niên có học thức, có hiểu biết lại dễ dàng bị cuốn vào con đường vi phạm pháp luật? Một trong những câu trả lời cho vấn đề này là: Do ý thức pháp luật của các em còn hạn chế, bởi vậy việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên sẽ là tiền đề cho việc hình thành nhân cách, lối sống, góp phần làm giảm những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội. Khi giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cũng đồng thời giáo dục, nâng cao hiểu biết của các em về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bản thân pháp luật thể hiện các giá trị của đạo đức như bảo vệ cái thiện, chống cái ác, cái xấu, xây dựng cái đẹp, giữ gìn và nâng cao phẩm giá của con người. Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên tức là cũng góp phần hình thành tính hướng thiện trong hành vi của các em. Hoạt động nâng cao ý thức pháp luật làm cho sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của các giá trị đạo đức, bổn phận đạo đức và nhận thức được sự cần thiết phải xây dựng các giá trị đạo đức và có bổn phận thực hiện những giá trị đạo đức ấy. Bên cạnh đó làm cho hiểu pháp luật là công cụ để duy trì, bảo vệ các giá trị đạo đức, các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức mà pháp luật thừa nhận đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật sẽ giúp các em luôn bảo đảm tính hợp pháp trong hành động. Đồng thời hình thành ở các em nhân cách ý thức pháp luật và ý thức đó sẽ theo suốt trong quá trình sống của các em – những người chủ tương lai của đất nước.

* Góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhân tố con người giữ vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế. Chính vì vậy giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài luôn luôn được quan tâm chú trọng. Sinh viên là những người sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, là lực lượng lao động cơ bản trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc nâng cao ý thức pháp luật cho các em có vai trò quan trọng để trang bị cho các em có ý thức tổ chức kỷ luật cao, am hiểu pháp luật nhằm đáp ứng được yêu cầu đối với nguồn nhân lực của đất nước ta trong giai đoạn mới. Dưới tác động của cơ chế thị trường, trong xã hội cũng đã xuất hiện rất nhiều mặt trái đòi hỏi việc quản lý bằng pháp luật phải nghiêm minh và chặt chẽ. Việc trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật cho nhân dân nói chung và sinh viên nói riêng là một vấn đề mang tính cấp thiết nhằm góp phần hạn chế những tiêu cực và phát huy tính tích cực của nền kinh tế thị trường đem lại. Chẳng hạn, khi du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam mà họ phải thường xuyên cảnh giác trước những hành vi đe dọa đến sự an toàn về tính mạng hay tài sản thì sẽ để lại hình ảnh xấu về đất nước, con người Việt Nam trong con mắt của các quốc gia khác trên thế giới và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ rất khó khăn trong hội nhập. Hoặc khi chúng ta hợp tác kinh tế, trao đổi mua bán với các nước nếu chúng ta không hiểu hoặc không có ý thức chấp hành tốt những quy định của thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ vi phạm pháp luật và bị loại khỏi danh sách hợp tác của các nước và hậu quả rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Vậy để đáp ứng yêu cầu đặt ra của xu thế hội nhập, thực hiện thành công con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn thì chúng ta phải không ngừng nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân trong đó có cả sinh viên.

* Góp phần ổn định kỷ cương phép nước và trật tự xã hội

Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì thế mà nhân dân ta không thể không có những tri thức pháp luật cần thiết để suy nghĩ và hành động theo đúng pháp luật. Trong đời sống xã hội con người luôn luôn gắn với cộng đồng của mình, mối liên hệ đó luôn được nhìn nhận như là một điều kiện cơ bản để đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân. Có thể nói, quá trình trưởng thành của mỗi cá nhân là quá trình tiếp nhận và xử lý các mối quan hệ thông qua sự tác động của nó từ nhiều phía và từ nhiều cấp độ khác nhau. Để xử lý tốt mối quan hệ đó, con người luôn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình điều chỉnh hành vi của con người và muốn đạt được điều này thì con người cần có ý thức pháp luật tích cực.

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, pháp luật được coi là phương tiện hữu hiệu để công dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Với vai trò là công cụ đặc biệt trong việc thiết lập trật tự xã hội, hệ thống pháp luật đã không ngừng được hoàn thiện, đã và đang góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng chúng ta đã biết, để thiết lập trật tự xã hội thì hoàn thiện hệ thống pháp luật còn chưa đủ mà còn phải làm cho nó đi vào cuộc sống của người dân, phát huy hiệu lực của nó với các quan hệ xã hội. Mà muốn vậy thì công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đóng vai trò chủ yếu để giúp mọi thành viên trong xã hội hiểu biết pháp luật, tự giác tuân theo quy định của pháp luật. Giáo dục pháp luật là nội dung quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao ý thức pháp luật của công dân. Đặc biệt, sinh viên là những người trong lứa tuổi đang hình thành và hoàn thiện về trí thức cũng như nhân cách, với tâm lý lứa tuổi là thích khẳng định mình, nhanh chóng tiếp cận với những cái mới, dễ bị lôi kéo và suy nghĩ chưa chín chắn còn nông nổi, bồng bột… do vậy nếu ý thức pháp luật không cao thì dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Thực tế thì tỷ lệ đối tượng vi phạm pháp luật của sinh viên ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, tình trạng đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và kỷ cương phép nước. Muốn giảm tình trạng này, có thể tác động bằng nhiều biện pháp trong đó biện pháp quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên để các em nhận thức một cách đúng đắn về vai trò của pháp luật đối với bản thân và xã hội, hiểu những quy tắc xử sự theo chuẩn mực của pháp luật để từ đó các em hạn chế được những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định kỷ cương, ổn định trật tự xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà nội.

Xem thêm: Nguyên Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Biển Là Gì ? Nguyên Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Biển

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác nâng cao ý thức pháp luật

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cần quán triệt Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về công tác giáo dục pháp luật. Các cấp ủy Đảng phải luôn xác định vai trò gương mẫu của các đảng viên và vai trò tiên phong của họ trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật. Các cấp ủy Đảng cũng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục pháp luật, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình giáo dục pháp luật. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá công tác giáo dục pháp luật không chỉ qua báo cáo mà phải kết hợp việc kiểm tra trên thực tế.

Thứ hai, kết hợp nâng cao ý thức pháp luật với giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống cho sinh viên

Muốn nâng cao ý thức pháp luật cần phải đặt trong mối quan hệ với các hình thái ý thức xã hội khác nhất là mối quan hệ với ý thức chính trị, ý thức đạo đức. Pháp luật là sự thể chế hóa đường lối chính trị là phương tiện để các đường lối chính trị được thực hiện nghiêm chỉnh trong xã hội. Do vậy, nâng cao ý thức pháp luật là giáo dục chính trị, đường lối, chủ trương quan điểm của Đảng và cũng qua việc giáo dục chính trị để nâng cao nhận thức, thái độ đối với các quy định của pháp luật, biến thành những hành vi ứng xử đúng đắn trong cuộc sống. Nhà trường cũng cần chú ý đến việc bồi dưỡng nhân sinh quan, thế giới quan khoa học cho các em thông qua giảng dạy và phổ biến những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở trường Bộ môn luật đã được kết hợp với Bộ môn Các nguyên lý Mác – Lênin, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc sự quản lý chung của Khoa Lý luận chính trị - Pháp luật. Điều này rất dễ dàng cho việc phối hợp giữa công tác nâng cao ý thức pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị cho sinh viên. Hàng năm trường nên tổ chức các hoạt động như nói chuyện về phòng chống tội phạm, ma túy học đường, thi Olympic khoa học Mác – Lênin, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà nội

Muốn các em sinh viên có ý thức pháp luật tốt, không vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự của trường, có ý thức tuân thủ nghiêm túc những nội quy, quy định của trường. Nhà trường thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên, thấy được tầm quan trọng của môn học Pháp luật đại cương. Từ đó đưa môn học này vào chương trình khung và quy định đây là môn bắt buộc học cho tất cả các ngành đào tạo. Trường nghiêm túc nghiên cứu, biên soạn chương trình giảng dạy môn học cho phù hợp với đặc điểm sinh viên và phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn đất nước.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các cuộc thi về an toàn giao thông, phòng chống ma túy thông qua hình thức sân khấu hóa và được các cơ quan thông tin: đài, báo của trường quảng cáo, truyền hình rộng rãi, thường xuyên sẽ tác động trực tiếp và hiệu quả đến nhận thức, tình cảm đối với pháp luật của đông đảo sinh viên.

Thứ tư, tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giáo dục tuyên truyền ý thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà nội trong giai đoạn hiện nay

* Tăng cường kinh phí cho hoạt động nâng cao ý thức pháp luật

Để tiến hành được công tác nâng cao ý thức pháp luật chúng ta cần đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động giáo dục pháp luật(2). Đồng thời trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật như trụ sở, máy tính nối mạng, phương tiện đi lại cho báo cáo viên. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đội ngũ giáo viên giảng viên giảng dạy môn luật và những người làm công tác giáo dục pháp luật, ngoài giờ giảng dạy còn tham gia vào các hoạt động nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên của trường. Xây dựng tủ sách pháp luật với đầy đủ các đầu văn bản luật cũng như giáo trình để tiện cho giảng viên, sinh viên cần nghiên cứu và tìm hiểu về pháp luật.

* Tăng cường về đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ giảng viên giảng dạy pháp luật

Để nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên phải xây dựng được đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật. Do vậy cần tuyển chon những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền giáo dục hoặc hòa giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong thời gian tới cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Một là, bồi dưỡng và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật.

Hai là, rà soát lại đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật, trên cơ sở đó phân loại trình độ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Đối với báo cáo viên, cán bộ pháp chế và các hòa giải viên đã tốt nghiệp đại học luật thì hàng năm hoặc hàng quý được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn để cập nhật kiến thức mới, trao đổi, thảo luận về những vấn đề bức xúc đặt ra trong cuộc sống.

Ba là, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật bên cạnh chú ý cung cấp kiến thức, cần bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng giáo dục pháp luật, không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng thu hút người nghe và truyền đạt hiệu quả nội dung pháp luật. Việc nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên thì rất cần đến vai trò của đội ngũ giảng viên trong giảng dạy tâm huyết, cần tích cực tham gia vào các hoạt động chuyên môn và tham gia làm cố vấn trong các câu lạc bộ sinh viên phòng chống tội phạm…để ngày càng làm cho giờ học thêm sinh động sinh viên thích thú học tập môn học pháp luật hơn nữa.

Vậy để nâng cao ý thức pháp luật của sinh viên đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các biện pháp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chủ trương, đường lối chính sách đến các biện pháp cụ thể. Đặc biệt, sinh viên là người chủ tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy đòi hỏi các em phải là những người có trí tuệ, thông minh, có trình độ chuyên môn, có thói quen và ý thức sống, học tập, làm việc, lao động theo pháp luật, có ý thức pháp luật đồng thời phải có tâm lý pháp luật đúng đắn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh phúc.

Tài liệu tham khảo