Vì sao phenol có tính axit mạnh hơn etanol

      22

Trong các phát biểu sau :(1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm C2H5–lại đẩy electron vào nhóm –OH.(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OHthì không.(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata sẽ thu được kết tủa C6H5OH.(4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.Phát biểu đúng là :

A.(1)


B.(2), (3)

C.(3), (4)

D.(1), (2), (3)

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:(1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm C2H5–lại đẩy electron vào nhóm –OH.

Bạn đang xem: Vì sao phenol có tính axit mạnh hơn etanol

(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OHthì không.

(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata sẽ thu được kết tủa C6H5OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 - Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol - Đề số 13

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2và c mol H2O. Biết a = c – b. Kết luận nào sau đây đúng ?

Cho các chất sau :

(1)HO–C6H4–CH2–OH(2)CH3–O–C6H4–OH(3)HO–C6H4–OH(4)CH3–O–C6H4–CH2–OH

Chất nào là poliphenol ?


Cho 9,90 (g) hỗn hợp hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic tác dụng với natri (lấy dư), thu được 2,24 lít hiđro (đktc). Công thức của hai ancol đó là gì?

Có bao nhiêu hợp chất thơm (hợp chất có vòng benzen) có cùng công thức phân tử là C7H8O?

Khi đốt cháy một rượu đơn chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích

*

= 4 : 5. Công thức phân tử của X là:

Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu được sản phẩm chính là :

Ghép tên ở cột 1 với công thức ở cột 2 cho phù hợp ?

Cột 1

Cột 2

1. phenyl clorua

2. metylen clorua

3. allyl clorua

4. vinyl clorua

5. clorofom

a. CH3Cl

b. CH2=CHCl

c. CHCl3

d. C6H5Cl

e. CH2=CH-CH2Cl

f. CH2Cl2

Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thường : CH2=CH–CH2–OH

Công thức nào sau đây không phải là một phenol (phân tử các chất đều có nhân benzen)?

Cho 21,2 (g) hỗn hợp gồm glixerol và rượu propylic tác dụng với Na dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Nếu cũng cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì có bao nhiêu gam Cu(OH)2 bị hòa tan:

Khí CO2sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư, thu được 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì khối lượng glucozơ cần dùng là bao nhiêu gam ?

Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4đặc ở 170oCthì nhận được sản phẩm chính là :

Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OHvới hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là :

Rượu etylic có thể tạo thành trực tiếp từ:

Trong các phát biểu sau :

(1) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì nhân benzen hút electron của nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong khi nhóm C2H5–lại đẩy electron vào nhóm –OH.

(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol và được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OHthì không.

Xem thêm: Chế Độ Dfu Của Iphone La Gi Ản, Chế Độ Dfu Là Gì

(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata sẽ thu được kết tủa C6H5OH.

(4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hoá đỏ.


Phát biểu đúng là :

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là :

Benzen có phản ứng thế với axit nitric đặc khi có chất xúc tác H2SO4 đặc. Hỏi phenol, trong điều kiện tương tự, có phản ứng thế không? Nếu có thì phản ứng của phenol dễ dàng hơn hay khó khăn hơn benzen:

Phản ứng :

C6H5OH+CO2+H2O→C6H5ONa+NaHCO3

Phản ứng trên tạo ra NaHCO3mà không tạo ra muối Na2CO3 là vì lí do nào sau đây ?

Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

Một chất (X) công thức phân tử C4H8O (X) làm mất màu nước brom, tác dụng với natri. Sản phẩm oxi hóa (X) bởi CuO không có khả năng tráng gương (X) là:

Trộn 20 ml cồn etylic 92ovới 300 ml axit axetic 1M thu được hỗn hợp X. Cho H2SO4đặc vào X rồi đun nóng, sau một thời gian thu được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hiệu suất phản ứng este hoá là :

Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol và propan-2-ol với xúc tác H2SO4 đậm đặc có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ trong phân tử chứa ba nguyên tố C, H, O?

Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là:

Cho các chất : (1)p-NH2C6H4OH,(2)p-CH3C6H4OH,(3)p-NO2C6H4OH.

Tính axit tăng dần theo dãy nào trong số các dãy sau đây ?

Hãy chọn câu phát biểu sai :

Chất nào không tác dụng với natri?

13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MA

Ba dạng đồng phân (ortho, meta, para) có ở

Cho các chất sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CH2CH2OH

(3) CH3CH2CH(OH)CH3 (4) CH3OH

Dãy nào sau đây sắp xếp các chất đúng theo thứ tự độ tan trong nước tăng dần ?

Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là

Oxi hóa 6 (g) rượu đơn chức no X thu được 5,8 (g) anđehit. CTCT của X là:

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mc:mH:mo= 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở thu được 13,2 (g) CO2 và 8,1 (g) H2O. Công thức của rượu no đơn chức là:

Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào sai?

Cho sơ đồ biến hóa: But-1-en

*

*

C

Tên của (C) là:

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O ?

Cho 5 chất :

(1) CH3CH2CH2Cl (2) CH2=CHCH2Cl (3) C6H5Cl

(4) CH2=CHCl (5) C6H5CH2Cl

Đun từng chất với dung dịch NaOH loãng, dư, sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dung dịch HNO3, sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là :

Chọn phản ứng sai:

Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và ancol etylic?

** Cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc).