Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50

      56
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì.Bạn đang xem: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì

A.các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết.

Bạn đang xem: Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50

B.chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen.

C.các gen trong tế bào phần lớn di truyền độc lập hoặc liên kết gen hoàn toàn.

D. hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài và điều kiện môi trường sống


*

Đáp án C

Trong hoán vị gen, do tần số hoán vị gen dao động từ 0% đến 50%. Tần số hoán vi gen của sinh vật không bao giờ vượt quá 50% do các gen trên cùng một NST có xu hướng chủ yếu là liên kết (chỉ 2 trong 4 cromatit của cặp NST chị em mới có trao đổi chéo và không phải tế bào nào cũng có trao đổi chéo)

Những phát biểu nào sau đây đúng về hoán vị gen?

I. Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 trong 4 crômatit của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong giảm phân là nguyên nhân dẫn đến hoán vị gen.

II. Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ % số giao tử mang alen hoán vị trong tổng số giao tử được tạo thành.

III. Xu hướng chủ yếu của các gen trên cùng 1 nhiễm sắc thể là liên kết nên tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

IV. Xét 2 cặp gen liên kết (Aa và Bb), trao đổi chéo có thể xảy ra ở bất kỳ cá thể nào nhưng hoán vị gen chỉ xảy ra ở cơ thể dị hợp tử hai cặp gen.

A. III, IV.

B.I, II.

C. I, IV.

D.II, III.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Trong các phát biếu sau về hiện tượng liên kết gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hiện tượng liên kết gen phổ biến hơn so với hoán vị gen.

(2) Liên kết gen chỉ xảy ra ở cả thể cái, không xảy ra ở cá thể đực.

(3) Tính trạng di truyền liên kết gen hoàn toàn cho kết quả khác nhau trong phép lai thuận nghịch.

(4) Số nhóm gen liên kết tối đa bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài.

(5) Liên kết gen hạn chế biển dị tổ hợp.

(6) Hoán vị gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST.

(7) Hoán vị gen làm tăng số biến dị tổ hợp, tạo ra nhóm gen liên kết quý, là cơ sở để lập bản đồ di truyền.

A.2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Số nhóm gen liên kết tương ứng với số nhóm tính trạng di truyền liên kết.

(b) Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách tương đối giữa hai gen trên nhiễm sắc thể theo tương quan nghịch.

(c) Liên kết gen và hoán vị gen đều làm tăng số biến dị tổ hợp.

(d) Tần số hoán vị giữa 2 gen luôn nhỏ hơn 50% cho dù giữa hai gen có xảy ra bao nhiêu trao đổi chéo.

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Lớp 0 Sinh học 1 0

Cho các nhận định về quy luật di truyền liên kết như sau:

(1) Các gen nằm trên 1 NST thường di truyền cùng nhau. Các gen thường di truyền cùng nhau được gọi là liên kết với nhau.

(2) Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội.

(3) Các gen trên cùng một NST không phải lúc nào cũng di truyền cùng nhau.

(4) Trong công tác giống, có thể dùng đột biến chuyển đoạn để chuyển những gen có lợi vào cùng NST.

(5) Tần số hoán vị gen được tính bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.

(6) Ở một số loài, trao đổi chéo chỉ xảy ra ở một giới.

(7) Khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên bản đồ di truyền tỉ lệ nghịch với tần số hoán vị gen.

Số nhận định sai là

A.2

B.4

D.

Xem thêm: Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Tinh Thần “ Ok Fine Nghĩa Là Gì ? Ok Fine Nghĩa Là Gì

3

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói về liên kết gen và hoán vị gen có các phát biểu sau

(1) Xét trên toàn bộ cơ thể, nếu có các gen liên kết với nhau sẽ không xảy ra hiện tượng biến dị tổ hợp.

(2) Các gen nằm trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

(3) Sự hoán vị gen xảy ra ở kì đầu giảm phân I giữa 2 cromatit chị em.

(4) Tần số hoán vị gen chỉ được xác định nhờ phép lai phân tích.

Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 1

B.3

C.2

D.0

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Cơ thể đực có kiểu gen A B a b xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b D e d E đều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b , trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Cơ thể đực có kiểu gen A B a b xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b D e d E đều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b , trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Cơ thể đực có kiểu gen A B a b xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b D e d E đều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b , trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Cơ thể đực có kiểu gen A B a b xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b D e d E đều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen A B a b , trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Trong các phép lai sau đây, có mấy phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1?

(1) A b a B × A b a B , liên kết gen hoàn toàn.

(2) A b a B × a b a b , hoán vị gen xảy ra với tần số 25%.

(3) A B a b × A b a B , liên kết gen hoàn toàn.

(4) ♀ A B a b × A b a B ♂, hoán vị gen xảy ra ở con cái với tần số 18%, ở con đực không xảy ra hoán vị gen.

(5) ♀ A B a b × A b a B ♂, hoán vị gen xảy ra ở con cái với tần số 20%, ở con đực không xảy ra hoán vị gen.

A. 3

B.2

C.4

D.5

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Kiến thức thú vị